Dziś jest: piątek, 22 sierpnia 2014 r., imieniny obchodzą: Maria, Cezary, Tymoteusz

12 spotkanie z partnerami z Powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec.

22 sierpnia 2014 r.

Na zaproszenie Starosty Działdowskiego Mariana Janickiego w dniach od 18 do 21 sierpnia 2014 r. gościliśmy w powiecie działdowskim przedstawicieli samorządów, służb leśnych i kół łowieckich z Powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec. W tym roku przybyła do nas 16 osobowa delegacja w składzie:

 1. Dr. Karl-Ernst Schmidt – Starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg
 1. Horst Hannich – Przewodniczący Rady Powiatu Hersfeld – Rotenburg
 1. Georg Lüdtke – Burmistrz Alheim
 1. Christian Grundwald – Burmistrz Rotenburg i Fulda
 1. Markus Becker – Burmistrz Ronshausen
 1. Andreas Stenda – Burmistrz Hohehroda
 1. Dirk Noll – Burmistrz Fiedewald
 1. Anja Csenar – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Powiatu Hersfeld -Rotenburg
 1. Wolfgan Adam – Przewodniczący Związku Łowieckiego Rotenburg Fulda
 1. Dr. Hans-Werner Führer – Kierownik Nadleśnictwa Rotenburg Fulda
 1. Thomas Brückner – Zastępca Kierownika Nadleśnictwa Bad Hersfeld
 1. Joachim Schum – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld -
 1. Kersten Eidam – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld
 1. Manfred Gieb – Łowczy – przedstawiciel Rady Łowiecka  Bad Hersfeld
 1. Wilfried Marchewka – Przewodniczący Związku Łowieckiego Bad Hersfeld
 1. Michael Gauler – Kierownik Wydziału Myślistwa i Rybołówstwa w Powiecie  Hersfeld – Rotenburg

   

Rozpoczęta 12 lat temu współpraca partnerska polega w głównej mierze na prezentacji
i porównaniu metod i sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach takich jak: bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, opieka medyczna, edukacja, działalność organizacji pozarządowych i wielu innych. W tym roku tematyka dotyczyła gospodarki wodno – ściekowej i problematyki związanej
z zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów leśnych i przyrodniczych. Pierwszego dnia odbyliśmy wspólne wizyty studyjne w Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody
w Działdowie oraz w Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku. Przy tej okazji Starosta Działdowski pragnie podziękować władzom miast: Lidzbarka i Działdowa  a przede wszystkim kierownictwu oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody za ciekawe
i rzeczowe przedstawienie problematyki związanej z funkcjonowaniem oczyszczalni i stacji uzdatniania. Jak się okazało w tej sferze nie musimy mieć kompleksów. Stosowane w naszym powiecie technologie oczyszczania i uzdatniania są równie nowoczesne. Infrastruktura wodno – ściekowa w Niemczech na ogół jest starsza o około 10 – 15 lat od naszej, co rodzi konieczność przeprowadzenia aktualnie bardzo kosztownych modernizacji. Paradoksalnie jesteśmy w lepszej sytuacji. Zastosowane u nas rozwiązania są nadal nowoczesne i sprawnie działające. Posiadamy wciąż bezpieczne rezerwy mocy dotyczące zwiększenia przyjmowania ścieków i dostarczania uzdatnionej wody, czego nam partnerzy szczerze zazdrościli, podkreślając to w swoich wypowiedziach.

  

Kolejne spotkania dotyczyły najogólniej rzecz ujmując tematyki związanej
z gospodarowaniem zasobami leśnymi i przyrodniczymi w naszym powiecie.

   

W tym celu odbyliśmy konferencję, na której dr hab. Piotr Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu współpracujący z Nadleśnictwem Lidzbark, zaprezentował wyniki ostatnich badań dotyczących doboru i najefektywniejszego wykorzystania nowoczesnych kombajnów tzw. Harvesterów (w powiecie działdowskim na potrzeby nadleśnictw pracują 4 takie maszyny). Jak się okazało właściwy dobór pozwala na istotne zmniejszenie kosztów pozyskania surowca drzewnego ze względu na bardzo wysokie zapotrzebowanie energetyczne tych monstrualnych urządzeń. Wydajność tych maszyn jest bardzo duża i liczy się ją w 1000 metrów sześciennych/dzień. Inną nieoczekiwaną ciekawostką była informacja o rozmiarach nowych nasadzeń upraw leśnych. Mianowicie, okazało się, że ilość nowych nasadzeń liczy się w milionach a nawet w miliardach sztuk sadzonek rocznie. Stosowane zmechanizowane metody pozwalają na sadzenie 19 sztuk/sekundę. W dalszej części dr Dariusz Szczawiński, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark wygłosił wykład na temat Zadań Służb Leśnych w Polsce
w kontekście aspektów gospodarczych i przyrodniczych oraz dokonał charakterystyki Nadleśnictwa Lidzbark. I tu spotkało nas kolejne miłe zaskoczenie. Jak się okazało przytoczenie przysłowia „cudze chwalicie swego nie znacie” jest jak najbardziej trafne
w przypadku oceny efektywności zarządzania i pracy naszych leśników … Otóż, osiągane wyniki (parametry wydajności) plasują Nadleśnictwo Lidzbark w absolutnym topie na tle osiągnięć w tej dziedzinie w konfrontacji z pozostałymi Nadleśnictwami w Polsce. Pomimo rosnącego pozyskiwania surowca stale zwiększa się potencjał naszych lasów. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania i stosowania nowoczesnych technologii w gospodarce leśnej. Sądząc, że wielu czytelników może być zainteresowanych danymi szczegółowymi dlatego część z nich zamieszczam poniżej:

   

Struktura Lasów Państwowych:

Zarządzanie w PGL LP jest trójstopniowe, tzn. jest złożone z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw. Obszar Polski podzielony jest na 17 Regionalnych Dyrekcji. RDLP skupiają nadleśnictwa, których łącznie jest 430.

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi  9,1mln ha, co stanowi 29,2% powierzchni kraju.

Powierzchnia lasów zarządzanych przez PGL LP dotyczy 7,6 mln ha.

 

Zwiększanie zasobów drzewnych w PGL LP:

Zwiększanie zasobności: 1990r. – 190m3/ha; 2000r. -215m3/ha; 2005r. -225 m3/ha; 2010r. – 250m3/ha

Wzrost zasobów drzewnych: 1967r. – 1mld m3; 2000r. – 1,5mld m3; 2013r. – 1,9mld m3.

 

Pozyskanie drewna:

Corocznie w Lasach Państwowych pozyskuje się 55% – 60% przyrostu drewna. Pozostała część pozostaje „na pniu” zwiększając zapas drewna i tym samym przyrost. Dzięki temu corocznie wzrasta zapas drewna i jest możliwe większe pozyskanie.

Wzrost pozyskania drewna:

1990r. – 17 mln m3; 2000r. – 25,7mln m3; 2010r. – 33,7mln m3; 2013r. – 35,7mln m3.

Szacuje się, że w 2030r. pozyskanie drewna (grubizny) w Polsce osiągnie rozmiar 45mln m3.

 

 

Wzrost powierzchni lasów:

W efekcie zalesień, od czasów II Wojny Światowej sukcesywnie zwiększa się powierzchnia lasów. Procentowy udział lasów na przestrzeni minionych lat przedstawia się następująco :

1945r. – 20,8%; 2012 – 29,2%.

„Krajowy Program Zwiększania Lesistości” zakłada wzrost lesistości kraju w roku 2020 do 30% i w 2050 roku do poziomu 33%.

Lasy Państwowe sadzą corocznie na powierzchniach zalesianych i odnawianych ok. 0,5mld sadzonek, tj. średnio 1,4mln/dzień; 57tyś/godz.; 1,0tyś/min; 19szt./sek.

 

Dopełnieniem był wykład Pana Marcina Modrzewskiego z Welskiego Parku pt.: „Porównanie form ochrony przyrody w Polsce i Niemczech”. Wnikając w szczegóły można powiedzieć, że proporcje obszarowe poszczególnych form ochrony różnią się znacznie, spowodowane jest to nieco inną historią i polityką. Jednakże jeśli chodzi o sposób w jaki  traktowane są zagadnienia szeroko rozumianej ochrony przyrody należy stwierdzić, że zarówno w Polsce jak i w Niemczech w tej dziedzinie zmienia się wiele, zmiany legislacyjne i faktyczne są realizowane stale, zabezpieczając coraz skuteczniej nasze środowisko naturalne. Mamy mniejszy proporcjonalnie do obszaru kraju teren objęty ochroną, niemniej wszystkie stosowane zarówno w Polsce jak i w Niemczech formy są takie same. Specyfika zasobów przyrodniczych w głównej mierze wpływa na zauważalne różnice. Zdecydowanie więcej mamy w Polsce obszarów objętych ochroną „Natura 2000” (Natura 2000 jest paneuropejską siecią obszarów chronionych, której celem jest ochrona naturalnych i półnaturalnych siedlisk, również zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory. Podstawą jest dyrektywa FFH z 1992 r. Skrót oznacza: F – fauna (zwierzęta), F – flora (rośliny) i H – habitat (przestrzeń życiowa określonych gatunków). Wnioski były dość jednoznaczne; – działalność na rzecz ochrony przyrody przyjmują w Polsce i w Niemczech różne formy i coraz częściej są wynikiem głębokich analiz naukowych, opartych na diagnozach specjalistów a nie jak może nam się powszechnie wydawać (opierając się na doniesieniach w mediach) reakcjach i często prowokowanych spektakularnych akcjach ugrupowań, stowarzyszeń i partii politycznych.

   

Dodatkowych atrakcji podczas wizyty dostarczyli nam członkowie Bractwa Kurkowego
w Lidzbarku, którzy w godzinach wieczornych specjalnie na okoliczność wizyty delegacji
z Niemiec zorganizowali i poprowadzili drużynowy turniej strzelecki na strzelnicy
w Lidzbarku. Drużyny były mieszane polsko – niemieckie. Wyłoniono najskuteczniejszego strzelca, którym został jeden z najstarszych zawodników – Łowczy z Niemiec Pan Manfred Gieb (trafiał tylko w 10 – ki; – chyba inaczej nie potrafi). Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark, goście odbyli objazd po zarządzanych przez Nadleśnictwo Lidzbark lasach, odwiedzili siedziby służb leśnych i ośrodki hodowlane. W środę 20.08.2014 r. zwiedzaliśmy Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które wywarło na naszych gościach wielkie wrażenie i bynajmniej nie tylko ze względu na treści ale przede wszystkim za nowatorską
i łatwą w odbiorze, profesjonalnie przygotowaną formę prezentacji historii. Byli szczerze zaskoczeni, ponieważ wielu z nich nigdy wcześniej dotąd nie spotkała się z tak nowatorską  formą. Wizytę zakończyliśmy na wspólnym myśliwskim ognisku przy akompaniamencie zespołu muzycznego Forest Baff z Nadleśnictwa Lidzbark pod kierownictwem Pana Pawła Ciesielskiego (ponadto ojca trzech pozostałych muzyków z zespołu).

Kończąc to krótkie sprawozdanie pragnę w imieniu władz samorządowych Powiatu Działdowskiego podziękować  za współpracę, zaangażowanie i atmosferę wszystkim współpracującym przy organizacji i przeprowadzeniu spotkania tj.: pracownikom Nadleśnictwa Lidzbark, pracownikom Welskiego Parku Krajobrazowego, członkom Bractwa Kurkowego w Lidzbarku, ochotnikom Ochotniczej Straży Pożarnej z Lidzbarka, Burmistrzom Miasta Działdowa i Lidzbarka – Panom: Bronisławowi Mazurkiewiczowi
i Janowi  Rogowskiemu, Prezesowi PGK w Lidzbarku – Panu Henrykowi Lewandowskiemu , Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku – Pani Ewie Rogozińskiej, Prezesowi PGKiM w Działdowie Panu Ireneuszowi Falbie i Dyrekcji Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie, Panom: Danielowi Sarnowskiemu i Tadeuszowi Dembowskiemu. Szczególnie gorąco chcę podziękować licznie przybyłym na konferencję przedstawicielom kół łowieckich z powiatu działdowskiego.

 

Dziękuję i pozdrawiam,

Darz Bór,

Piotr Utrata

Czytaj więcej


DYŻUR KONSULTANTÓW MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIAŁDOWIE

22 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej


UWAGA KONKURS!

21 sierpnia 2014 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła “Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równać Szanse 2014″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Termin składania wniosków upływa w dn. 6 listopada br.

Czytaj więcej


KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO W LIDZBARKU

20 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej


Jeżeli jesteś zdrowy, oddaj krew! Pilne!

19 sierpnia 2014 r.

Jeśli czujesz się zdrowy, oddaj krew.
Sprawdź jakiej krwi potrzeba najpilniej:
Krew można oddać w Oddziale Terenowym w Działdowie, ul. Leśna 1.
tel. 23 697 53 85
fax. 23 697 53 86
rejestracja dawców 7.30 – 11.30
Czytaj więcej


Z OKAZJI 670-LECIA ISTNIENIA DZIAŁDOWA, CZYLI UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA DZIAŁDOWO

19 sierpnia 2014 r.

14 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Działdowo z okazji 670-lecia istnienia Działdowa, w trakcie której (wyszczególnienie zgodnie z precedencją) wręczono odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej” Renacie Buczyńskiej i Benedyktowi Perzyńskiemu, odznaczenia honorowe Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Za zasługi dla województwa warmińsko – mazurskiego” Gabrielowi Chojakowi i Marianowi Janickiemu oraz nadano tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Działdowo” Gabrielowi Chojakowi i ks. Marianowi Ofierze.

Czytaj więcej


Zaproszenie na dożynki powiatowe

19 sierpnia 2014 r.

Starosta Działdowski, Wójt Gminy Płośnica i Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy zapraszają w dn. 31 sierpnia br. do Gródek (stadion) na II Festiwal Kultury Mazurskiej, czyli Dożynki Powiatowe: ,,Święto plonów”. W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem: ,,Jadą wozy kolorowe”.  
 
Czytaj więcej


MOTO SHOW NA POŻEGNANIE WAKACJI

18 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej


PIKNIK HISTORYCZNY I ŚWIĘTO RYBY W GMINIE DĄBRÓWNO

18 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej


Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej po raz czternasty!

13 sierpnia 2014 r.

Tegoroczna edycja konkursu o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej odbywa się  w nowej formule. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

- indywidualnej, czyli pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa,

-  zespołowej, czyli jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na Warmii i Mazurach w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie ww. nagród i wyróżnień marszałka mogą złożyć  osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Termin składania wniosków upływa  z dniem 20 września br.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej:

http://warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/2712-nagrody-i-wyroznienia-marszalka-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-pomocy-i-integracji-spolecznej-2014

Czytaj więcej


Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.