Dziś jest: wtorek, 18 czerwca 2019 r., imieniny obchodzą: Elzbieta, Paula, Marek

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Wiadomości

Umowa o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” podpisana!

1 grudnia 2017 r.

30 listopada br. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim  reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i  wicemarszałka Mirona Sycza, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego i wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk.

Czytaj więcej


Środki na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Działdowie

28 listopada 2017 r.

24 listopada br. starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, podpisali z wojewodą Arturem Chojeckim umowę o środki na wyposażenie SP ZOZ w Działdowie w nowy ambulans ratowniczy w miejsce wyeksploatowanego oraz na zakup sprzętu medycznego. Oprócz Powiatu Działdowskiego dofinansowanie otrzymało jeszcze 14 samorządów, zaś łączna kwota przeznaczona na doposażenie placówek medycznych to ponad 3,8 mln zł.

Czytaj więcej


Odbiór końcowy robót inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00”

23 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót inwestycyjnych: „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” o łącznej długości 5,427 km. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Działdowski w partnerstwie z Gminą Płośnica w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W odbiorze uczestniczyli: przewodniczący, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, członek komisji (PZD w Działdowie) Janina Szypulska, inspektor nadzoru (PZD w Działdowie)  Krzysztof Chyliński, oraz ze strony wykonawcy prezes PRDI S.A. Mława Radosław Rutyna i kierownik budowy Maciej Beniuk. Ponadto w odbiorze uczestniczyli: starosta działdowski Marian Janicki i wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski.

Czytaj więcej


ODBIÓR KOŃCOWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1274N GRONOWO-RYBNO

23 czerwca 2017 r.

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1274 N, czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego, zgłosił gotowość do końcowego odbioru robót w ramach inwestycji pt.  ”Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 14 czerwca 2017 r.  Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 322/17 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Janusz Kaczmarek i Piotr Utrata.

Czytaj więcej


Kolejne wsparcie finansowe dla Powiatu Działdowskiego!

12 czerwca 2017 r.

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji Powiatu Działdowskiego: „Budowa budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. 11 listopada w Działdowie” na mocy umowy zawartej w dniu 18 maja 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie Powiat otrzyma dofinansowanie z funduszu PFRON na realizację inwestycji kwotę 660.000zł, co stanowi prawie 1/3 kosztów budowy.

Czytaj więcej


Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica” podpisana!

5 kwietnia 2017 r.

4 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 5,427 km. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła ok. 1 mln zł. Koszt ww. inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł, zaś wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI’’ S.A. z Mławy.

Fot. 1-2: Kamil Olszewski

Dodał: Benedykt Perzyński

Czytaj więcej


Powiat Działdowski. Inwestycje i realizacje w 2016 r. i plany na rok 2017.

27 stycznia 2017 r.

Na początku ubiegłego roku, na łamach prasy lokalnej i na stronie: www.powiatdzialdowski.pl (link do artykułu: http://powiatdzialdowski.pl/portal/?p=29301), informowaliśmy o planach i zamierzeniach Powiatu Działdowskiego na 2016 r. Zgodnie z przewidywaniami był to pracowity dla nas wszystkich czas, a w ostatecznym rozliczeniu także satysfakcjonujący. Podjęte działania, również z gminami, dały konkretne efekty, które w formie podsumowania w niniejszym zestawieniu pragniemy zaprezentować, informując jednocześnie o planach powiatowych jednostek organizacyjnych na 2017 r.

Czytaj więcej


Odbiór częściowy robót w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo – Rybno”

9 grudnia 2016 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

6 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego zgłosiło gotowość do częściowego odbioru robót w ramach inwestycji pt.  „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 7 grudnia 2016 r.  Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 248/16 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Lidia Nyga – Skwara i Janusz Kaczmarek. 8 grudnia br.  komisja w pełnym składzie dokonała odbioru częściowego robót na kwotę 244 999,20 zł. W odbiorze uczestniczyli, m.in. inspektor nadzoru Jerzy Grochocki – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, Tomasz Węgrzynowski – wójt Gminy Rybno i Krzysztof Chyliński – zastępca dyrektora ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Czytaj więcej


Zakończono przebudowę mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N

18 listopada 2016 r.

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835” oraz „Przedłużenie przebudowy dojazdów do mostu w miejscowości Gnojenko”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy. Inwestycja została zrealizowana w 100 % i odebrana protokołami odbioru nr 13/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. i nr 14/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. Jej całkowita wartość wyniosła 394 308,97 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego w wysokości 198 991,97 zł oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 195 317 zł.

Czytaj więcej


Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie

18 listopada 2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż 4 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0086/16, pt. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Szacowany koszt inwestycji wynosi 890 811,84 zł, a kwota dofinansowania z POIŚ to 748 303, 31 zł.

Budowa nowego lądowiska umożliwi dostosowanie SOR SPZOZ w Działdowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2017 r. wszystkie lądowiska służące Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego muszą między innymi posiadać wyposażenie umożliwiające lądowania i starty śmigłowców w nocy.

Prace budowlane rozpoczną się po 1 stycznia 2017 r., kiedy obecne miejsce do lądowania z mocy przepisów zostanie wyłączone z eksploatacji. Budowa nowego lądowiska potrwa do 30 czerwca 2017 r.

Nadesłał: Sławomir Brzozowski – rzecznik prasowy SPZOZ w Działdowie

Czytaj więcej


Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.