Dziś jest: środa, 18 października 2017 r., imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumila

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Wiadomości

Odbiór końcowy robót inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00”

23 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót inwestycyjnych: „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” o łącznej długości 5,427 km. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Działdowski w partnerstwie z Gminą Płośnica w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W odbiorze uczestniczyli: przewodniczący, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, członek komisji (PZD w Działdowie) Janina Szypulska, inspektor nadzoru (PZD w Działdowie)  Krzysztof Chyliński, oraz ze strony wykonawcy prezes PRDI S.A. Mława Radosław Rutyna i kierownik budowy Maciej Beniuk. Ponadto w odbiorze uczestniczyli: starosta działdowski Marian Janicki i wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski.

Czytaj więcej


ODBIÓR KOŃCOWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1274N GRONOWO-RYBNO

23 czerwca 2017 r.

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1274 N, czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego, zgłosił gotowość do końcowego odbioru robót w ramach inwestycji pt.  ”Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 14 czerwca 2017 r.  Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 322/17 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Janusz Kaczmarek i Piotr Utrata.

Czytaj więcej


Kolejne wsparcie finansowe dla Powiatu Działdowskiego!

12 czerwca 2017 r.

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji Powiatu Działdowskiego: „Budowa budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. 11 listopada w Działdowie” na mocy umowy zawartej w dniu 18 maja 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie Powiat otrzyma dofinansowanie z funduszu PFRON na realizację inwestycji kwotę 660.000zł, co stanowi prawie 1/3 kosztów budowy.

Czytaj więcej


Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica” podpisana!

5 kwietnia 2017 r.

4 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 5,427 km. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła ok. 1 mln zł. Koszt ww. inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł, zaś wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI’’ S.A. z Mławy.

Fot. 1-2: Kamil Olszewski

Dodał: Benedykt Perzyński

Czytaj więcej


Powiat Działdowski. Inwestycje i realizacje w 2016 r. i plany na rok 2017.

27 stycznia 2017 r.

Na początku ubiegłego roku, na łamach prasy lokalnej i na stronie: www.powiatdzialdowski.pl (link do artykułu: http://powiatdzialdowski.pl/portal/?p=29301), informowaliśmy o planach i zamierzeniach Powiatu Działdowskiego na 2016 r. Zgodnie z przewidywaniami był to pracowity dla nas wszystkich czas, a w ostatecznym rozliczeniu także satysfakcjonujący. Podjęte działania, również z gminami, dały konkretne efekty, które w formie podsumowania w niniejszym zestawieniu pragniemy zaprezentować, informując jednocześnie o planach powiatowych jednostek organizacyjnych na 2017 r.

Czytaj więcej


Odbiór częściowy robót w ramach projektu pt. “Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo – Rybno”

9 grudnia 2016 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji - przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

6 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego zgłosiło gotowość do częściowego odbioru robót w ramach inwestycji pt.  ”Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 7 grudnia 2016 r.  Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 248/16 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Lidia Nyga – Skwara i Janusz Kaczmarek. 8 grudnia br.  komisja w pełnym składzie dokonała odbioru częściowego robót na kwotę 244 999,20 zł. W odbiorze uczestniczyli, m.in. inspektor nadzoru Jerzy Grochocki – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, Tomasz Węgrzynowski – wójt Gminy Rybno i Krzysztof Chyliński – zastępca dyrektora ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Czytaj więcej


Zakończono przebudowę mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N

18 listopada 2016 r.

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835” oraz „Przedłużenie przebudowy dojazdów do mostu w miejscowości Gnojenko”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy. Inwestycja została zrealizowana w 100 % i odebrana protokołami odbioru nr 13/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. i nr 14/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. Jej całkowita wartość wyniosła 394 308,97 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego w wysokości 198 991,97 zł oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 195 317 zł.

Czytaj więcej


Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie

18 listopada 2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż 4 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0086/16, pt. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Szacowany koszt inwestycji wynosi 890 811,84 zł, a kwota dofinansowania z POIŚ to 748 303, 31 zł.

Budowa nowego lądowiska umożliwi dostosowanie SOR SPZOZ w Działdowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2017 r. wszystkie lądowiska służące Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego muszą między innymi posiadać wyposażenie umożliwiające lądowania i starty śmigłowców w nocy.

Prace budowlane rozpoczną się po 1 stycznia 2017 r., kiedy obecne miejsce do lądowania z mocy przepisów zostanie wyłączone z eksploatacji. Budowa nowego lądowiska potrwa do 30 czerwca 2017 r.

Nadesłał: Sławomir Brzozowski – rzecznik prasowy SPZOZ w Działdowie

Czytaj więcej


Umowa z wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” została zawarta

16 listopada 2016 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji - przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 220/16 z 28.09.2016 r. powołał komisję w składzie: Roman Lewandowski, Lidia Nyga – Skwara, Krzysztof Gorczyński i Anna Rogalska do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót związanych z ww. inwestycją oraz uchwałą nr 221/16 z 28.09.2016 r. powierzył obowiązki inspektora nadzoru nad robotami dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzemu Grochockiemu.

Czytaj więcej


WNIOSEK POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ROZPATRZONY POZYTYWNIE

3 listopada 2016 r.

Z datą 31 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania wszystkich wniosków wyniosła łącznie 92 847 550 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Działdowski dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 377 438,58zł, a wnioskowana kwota dofinansowania opiewa na sumę 1 188 719,00zł.

Czytaj więcej


Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.