Dziś jest: wtorek, 22 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Julia, Wieslawa, Helena

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowych dachu na budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie w ramach konserwacji bieżącej

17 maja 2017 r.

Działdowo, 2017-05-17

Starostwo Powiatowe

w Działdowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowych dachu na budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie w ramach konserwacji bieżącej


I. Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), stosownie do uregulowania art. 4 pkt 8, na podstawie procedur wewnętrznych określonych Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
II. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu i obróbek blacharskich na budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 / ul. Jagiełły 6/8, zgodnie z poniższym zakresem rzeczowo – ilościowo – jakościowym:
Roboty demontażowe:
– Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku – 60 m
– Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku – 36 m
– Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 60 m2
– Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (śniegołapy) – 8 m
– Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku – 25 m2
– Rozebranie elementów więźb dachowych – deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe – 30 m
– Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (czapa komina) Krotność = 3 – 2,4 m3
– Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (kominy) – 16 m2
– Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 ( pilastry i cokół) – 91 m2
– Roboty przygotowawcze – odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy j o pow. do 5 m2 – 1,5 m2
– Ręczne zeskrobanie farby o pow. ponad 0.5 m2 – 6 m2
– Rozebranie ścian i obmurówek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (studzienki okien piwnicznych) – 1,2 m3
– Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm – 2 m3
– Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 50 m3
Naprawa dachu:
– Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy – 170 m
– Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm – 60 m
– Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm – 36 m
– Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku (śniegołapy) – 8 m
– Pokrycie dachów blachą z tytan-cynku – 25 m2
– Pokrycie dachów papą zgrzewalną – 390 m2
– Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – wymiany – 30 m
Uwaga. Powyższy zakres prac został ustalony na podstawie przedmiarów wykonanych w ramach inwentaryzacji technicznej. Zamawiający zapewnia zainteresowanym wykonawcom możliwość zweryfikowania podanych przedmiarów robót w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym terminie.
III. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą i dysponujący odpowiednim potencjałem sprzętowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania wszystkich prac w terminie do 31 października 2017 r., a ponadto posiadają wystarczające środki finansowe na potrzeby wykonywanych robót, bowiem zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonanych prac. Całość należności zostanie wypłacona w terminie 14 dni od przedłożenia faktury po zakończeniu i przyjęciu wszystkich robót wchodzących w zakres zamówienia.
IV. Sposób prowadzenia postępowania i kryterium wyboru wykonawcy
1. Postępowanie będzie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie indywidualnych negocjacji z wykonawcami, którzy do dnia 31 maja 2017 roku, w dowolnej formie zgłoszą zainteresowanie wykonaniem przedmiotowej usługi.
2. Zainteresowani wykonawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Romanem Lewandowskim – Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru tel. 23 697 5940, 513089794 w celu uzgodnienia terminu dokonania oględzin i przeprowadzenia ewentualnych obmiarów.
3. Przed przystąpieniem do wykonania przez zainteresowanego wykonawcę oględzin i obmiarów, zamawiający oczekuje potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III, w formie okazania odpowiednich dokumentów.
4. Po dokonaniu oględzin, wykonawcy będą zaproszeni do składania ofert. Termin składania ofert zostanie podany w zaproszeniu.
5. Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena ryczałtowa brutto pod warunkiem zaakceptowania przez zamawiającego złożonego wraz ofertą, harmonogramu prac i parametrów jakościowych zastosowanych materiałów.
STAROSTA DZIAŁDOWSKI
(-) Marian JanickiStopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.