Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Dokumenty

1. Regulamin Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego z dn. 17 kwietnia 2013 r.:

REGULAMIN

POROZUMIENIA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO (POPPD)

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego (zwanym dalej POROZUMIENIEM) określa  tryb jego powołania  oraz zasady działania.

§ 2

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego jest dobrowolnym Porozumieniem Organizacji Pozarządowych  reprezentującym  sektor pozarządowy powiatu działdowskiego, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Rozdział II. Art 22pkt 1 (Dz. U. 01.79. 855).

Do Porozumienia mogą przystąpić w każdym czasie  organizacje pozarządowe powiatu działdowskiego, które zadeklarują wolę przystąpienia do Porozumienia.

§ 3

1. POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH tworzą organizacje pozarządowe powiatu działdowskiego, które podjęły  decyzję o przystąpieniu do Porozumienia.

2. Najwyższą władzą uchwałodawczą Porozumienia jest Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Konferencję Plenarną stanowią delegaci organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego. Każda organizacja działająca w powiecie  ma prawo desygnować 2 delegatów na Konferencję plenarną. Delegaci mają bierne i czynne prawo wyborcze.

Konferencja Plenarna zbiera się co najmniej raz do roku. Konferencja powołuje i odwołuje Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

W okresie między Konferencjami Plenarnymi zadania organizacyjne Porozumienia  pełni Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu działdowskiego.

Konferencja plenarna Porozumienia organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego zatwierdza  Regulamin Konferencji i Regulamin Rady Organizacji Pozarządowych.

Konferencja Organizacji Pozarządowych co roku określa priorytetowe zadania do realizacji dla Rady Organizacji Pozarządowych.

Obsługę organizacyjną Konferencji zapewnia biuro aktualnego Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych.

Rada Organizacji Pozarządowych  przedstawia raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności na dorocznej Konferencji organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego.

Przepisy przejściowe

§ 4

1. Konferencja Organizacji Pozarzadowych w dniu 17 kwietnia 2013 roku traktowana jest jako Konferencja założycielska Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego, a wytypowani przez Organizacje pozarządowe przedstawiciele, traktowani są jako delegaci zgodnie z § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2. Delegaci Konferencji założycielskiej mogą zadeklarować przystąpienie swoich Organizacji do Porozumienia OPPD zgłaszając przystąpienie organizacji  ustnie do protokołu Konferencji.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na I Konferencji Organizacji Pozarzadowych Powiatu Działdowskiego  w dniu 17 kwietnia 2013 r.

2. Regulamin Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego z dn. 17 kwietnia 2013 r.:

REGULAMIN

RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO (ROPPD)

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, tryb powoływania jej członków, przedmiot oraz zasady działania.

§ 2

1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego jest zespołem przedstawicieli organizacji  pozarządowych  reprezentującym  sektor pozarządowy powiatu działdowskiego

2. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia biuro aktualnego przewodniczącego Rady przy wsparciu Biura  Starosty Powiatu.

3.  Struktura Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

§ 3

1. Rada składa się z 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach na Konferencji plenarnej organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego. Rada ze swego składu wybiera Wiceprzewodniczącego i           Sekretarza.

2. Przewodniczący Rady wybierany jest spośród delegatów Konferencji zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady wchodzi automatycznie w  skład Rady i jej przewodniczy.

3. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i wchodzi w skład Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Odpwiada poza tym za  organizację i obsługę spotkań Rady.

4.    Dokumentację pracy Rady prowadzi Sekretarz Rady.

Funkcjonowanie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

§ 4

Zadaniem Rady jest:

1. Prowadzenie Biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych.

2. Prowadzenie Rejestru Organizacji Pozarządowych, które zdeklarowały przystąpienie do Porozumienia.

3. Reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz miejskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych.

4. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu działdowskiego, miast i gmin oraz starostwa powiatowego, samorządu województwa oraz władz krajowych.

5. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego, zwłaszcza rocznych programów współpracy samorządów powiatu działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.

6. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w gminach, powiecie, województwie i kraju.

7. Podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego (m.in. organizacja corocznej Konferencji plenarnej organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych).

8. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.

9.  Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji,

10.  Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

11.  Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.

12. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

13. Organizowanie wymiany doświadczeń w pracy organizacji pozarządowych

14. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na dorocznej Konferencji organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Program posiedzeń Rady jest ustalany przez Przewodniczącego z uwzględnieniem wniosków wpływających od  członków Rady.

4. W posiedzeniach mogą brać udział przedstawiciele organizacji Porozumienia i zaproszeni goście. W sprawach dotyczących określonej grupy (branży) organizacji, zapraszani są przedstawiciele zainteresowanych  organizacji z prawem głosu doradczego w sprawach dotyczących ich działalności.

§ 6

1. Rada podejmuje opinie i przyjmuje stanowiska zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków,

w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw – decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Kadencja członków Rady trwa 3 lata.

2. Wybory członków Rady odbywają się podczas Konferencji Plenarnej w głosowaniu tajnym.

3. Osoby kandydujące do Rady muszą mieć rekomendacje swoich organizacji.

4. Mandat członka Rady wygasa:

–    z upływem kadencji,

–    w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady,

–    w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację.

–    w przypadku śmierci członka

–    w wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na trzech kolejnych posiedzeniach Rady

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi osoba z kolejną najwyższą liczbą głosów uzyskaną podczas wyborów na Konferencji plenarnej organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego.

Przepisy końcowe

§ 8

1. Regulamin może ulegać zmianom na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

2. Do zmian Regulaminu wymagana jest zgoda kwalifikowanej większości członków Rady.

§ 9

Regulamin i jego zmiany zatwierdza Konferencja plenarna organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na I Konferencji Organizacji Pozarządowych w dniu 17 kwietnia 2013 r.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.