Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Komunikaty

Komunikaty Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

Komunikat 1.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

Radę Organizacji Pozarządowych  Powiatu Działdowskiego wybrano na III Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego w dniu 12 kwietnia 2015 roku.

Skład Rady:

Przewodniczacy Rady – Antoni Furtak

Z-ca Przewodniczacego – Gabriela Nowak

Sekretarz – Janina Zyznowska

Członkowie – Krystyna Mroczkowska, Alicja Gapska, Daniela Gawlińska, Jan Murawski

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego ma swoją siedzibę   w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1 , Działdowo.

Zainteresowani działalnością Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego zapraszani są na dyżury Członków Rady OPPD w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 13-tej do 16-tej,  – w biurze Rady.

Kontakt email: radaoppowdziald@wp.pl

tel: 605-202-111

Komunikat 2

Wzorem lat ubiegłych Rada OP PD organizuje w dniu 24 sierpnia 2017 spotkanie integracyjne organizacji powiatu działdowskiego w Rybnie. Szczegółowy Program imprezy podamy w następnym komunikacie.

Sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego za okres od 12 kwietnia 2016 do 20 kwietnia 2017 roku.

Szanowni Państwo, cztery lata  temu, w dniu 17 kwietnia 2013 r.  na I Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu, delegaci 16  organizacji pozarządowych  powołali Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego. Zamierzeniem organizacji inicjujących powstanie Porozumienia było, że jest to struktura otwarta dla wszystkich zarejestrowanych i działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych.  Delegaci zgromadzeni na I Konferencji przyjęli Regulamin Porozumienia Organizacji Pozarządowych oraz powołali 7-osobową Radę Porozumienia i uchwalili Regulamin jej działania. Oba Regulaminy zakładają że Rada jest organem wykonawczym Porozumienia i składa sprawozdania z działalności na dorocznej Konferencji Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego co niniejszym  czynię:

W roku 2015 na Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej Porozumienia Organizacji Pozarządowych wybrano  na kolejna II  już kadencję Radę Porozumienia w składzie:

Przewodniczacy Rady – Antoni Furtak

Z-ca Przewodniczacego – Gabriela Nowak

Sekretarz – Janina Zyznowska

Członkowie – Krystyna Mroczkowska, Alicja Gapska, Daniela Gawlińska, Jan Murawski

Zasadą jest że spotkania Rady odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca –  gdzie omawiane są sprawy bieżące i podejmowane Uchwały dotyczące problemów organizacji Pozarządowych powiatu działdowskiego.

W czasie od  Konferencji w dniu 12 kwietnia 2016 roku do dnia dzisiejszego, Rada Organizacji Pozarządowych odbyła łącznie 10 spotkań (z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu) gdzie podjęto następujące działania :

1) w dniu 9 września  2016 roku w Rybnie zorganizowano  imprezę integracyjną  członków Organizacji Pozarządowych powiatu. Zainteresowanie imprezą przeszło nasze oczekiwania, zgłoszono i wzięło w niej udział łącznie ponad 90 osób. W spotkaniu oprócz członków organizacji wzięli  udział również zaproszeni goście w tym:  Wicestarosta Działdowski Maarian Brandt, przedstawiciele samorządów oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych w Olsztynie kol.Arek Jachimowicz.

Jest to dla nas wskazówka że spotkania takie powinny być kontynuowane.

2) Wystąpiono do Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego z Apelem o włączenie się do realizacji  zadań samorządów z zakresu kultury, edukacji i sportu przez pisanie wniosków i projektów na wsparcie finansowe realizowanych zadań przez samorządy powiatu oraz miast i gmin. Efektem tych działań jest między innymi dofinansowanie przez samorząd powiatowy szkolenia Liderów Organizacji Pozarządowych powiatu z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych. Na wniosek Rady OPPD – organizacją wiodącą w tym Projekcie był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie który zorganizował i prowadził szkolenie w okresie od 24 marca do 1 kwietnia br prowadzone przez trenerów wysokiej klasy. W szkoleniu tym uczestniczyło łącznie 25 osób z 20 tu organizacji pozarządowych. W tym miejscu chciałbym podziękować zarówno Staroście powiatu za poparcie inicjatywy i wsparcie finansowe przedsięwzięcia jak również Prezesowi Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych za nieodpłatne użyczenie sali i deklarację dalszego wsparcia dla organizacji pozarządowych .. Należy też dodać że nie jest to jedyne wsparcie finansowe udzielane organizacjom pozarządowym przez samorządy. Wsparcie takie udzieliło też miasto Działdowo i inne gminy. Dziękując im za to,trudno jednak oprzeć się wrażeniu że wszystkie możliwości nie zostały wykorzystane ale przyczyna leży tu po dwóch stronach tj; nie tylko ograniczonymi możliwościami budżetu samorządów ale też zbyt małą aktywnością organizacji pozarządowych w gotowości do podejmowania i realizacji zadań publicznych samorządów.

3) Przykładem  dobrej współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem powiatu niech będzie inicjatywa Rady OPPD i UTW wydawania stałego Biuletynu Osób Starszych i Niepełnosprawnych III WIEK . Jest to wydawnictwo cykliczne wydawane co 2-3 m-ce , w którym znajdą swoje miejsce organizacje i komórki samorządów całego powiatu zajmujące się tą problematyką. Redagowania tego Biuletynu podjęła się grupa osób z UTW . Efektem tego było wydanie już 11 numerów tego biuletynu . W br wsparcie na wydanie kolejnego numeru  zadeklarował Burmistrz Działdowa, numer ten ukaże się na początku czerwca  br.  . Liczymy na wsparcie nie tylko samorządu powiatu  ale również inne samorządy miast i gmin na wydanie kolejnych numerów ,  w zamian za  promowanie miast i gmin powiatu.

4) Chciałbym też z tego miejsca podziękować Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark Maciejowi Sitarkowi za zaangażowanie  w pomoc organizacjom pozarządowym. To dzięki jego staraniom powstał kolejny w powiecie działdowskim UTW który działa w Lidzbarku. Zarówno ten nowo powstały UTW jak i inne organizacje w gminie  mogą liczyć na wsparcie Burmistrza. Jest to przykład  dobrego działania  samorządu – godny naśladowania.

5) Chciałbym też poinformować Państwa że  na dzień dzisiejszy Porozumienie Organizacji Pozarządowych powiatu działdowskiego liczy 22 członków. Ostatnio do Porozumienia OPPD przyjęliśmy UTW w Lidzbarku oraz Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju gminy Rybno.

W dalszym ciągu zapraszamy pozostałe organizacje powiatu do wstępowania do naszych struktur. Działając razem będziemy skuteczniejsi w realizacji naszych wspólnych działań.

6) Przedstawiciele Rady OP PD byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach rad i zespołów: samorządu powiatu  – ws opiniowania wniosków o przyznanie srodków na dofinansowanie, Rady Seniorów Miasta Działdowo, Rady Pożytku Publicznego województwa Warmińsko-mazurskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych województwa Warmińsko-mazurskiego

7) Na poprzedniej Konferencji Porozumienia OP PD informowaliśmy o wystąpieniu  do Burmistrza Miasta Działdowo  o przeznaczenie  zwalnianych pomieszczeń na Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie Organizacje  mogłyby znaleźć swoje lokum i wsparcie w realizacji zadań statutowych. Na realizację tego pomysłu można  wykorzystać środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Sprawa ta jest niezwykle ważna i ciągle aktualna. Wiemy że Burmistrz Działdowa  podjął pewne działania i wystąpił o przyznanie środków unijnych na remont tzw. pałacyku Bulowa z przeznaczeniem na Centrum Organizacji Pozarządowych. Liczymy że uda się pozyskać środki na realizację tego zadania.

Podsumowując chcę powiedzieć że członkowie Rady działali społecznie poświęcając swój czas a nieraz i pieniądze , za co chcę im serdecznie podziękować prosząc by wytrwali do następnej Konferencji.

O zamierzeniach Rady w kolejnym roku działania informujemy z Projekcie Programu  na rok 2017-2018 który przedstawiamy do dyskusji i zatwierdzenia  przez Konferencje delegatów.

Antoni Furtak

Przewodniczący Rady OPPD


Plan Pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego na okres  od 20 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r.

Zadania Rady:

1. Rozwój  społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej, tj; organizacji pozarządowych, samorządów powiatowego i gminnych, administracji samorządowej  i  jej jednostek oraz biznesu a także przez zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publiczny miast,gmin i powiatu działdowskiego.

2. Integracja organizacji pozrządowych powiatu działdowskiego.

3. Prowadzenie Biura Porozumienia Organizacji Pozarzadowych powiatu działdowskiego.

Rada realizuje swoje zadania poprzez nw działania:

1. Współpracę z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego miast i gmin Powiatu Działdowskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

2 Uczestniczenie w opiniowaniu projektów  uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego, a także w wypracowywaniu stanowisk dotyczących zagadnień związanych z sektorem pozarządowym w gminach, powiecie i województwie.

3. Udział we wdrażaniu Programu na rzecz Osób starszych powiatu działdowskiego na lata 2015-2020 oraz  Programu Współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi –  na lata 2017-2020

4. Podejmie inicjatywę i weźmie udział w wypracowaniu Wieloletniego Programu współpracy samorządów gmin i powiatu z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących procesów społecznych na lata 2017 -2020.

5. Ewaluacja procesu oceny ofert w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd.

6. Promowanie akcji odpisu  1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego powiatu.

7. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy w tym poprzez:

–  organizowanie dorocznej  imprezy integracyjnej dla całego środowiska w miesiacu sierpniu lub wrzesniu 2017 r

– oraz  corocznej  Konferencji Organizacji Pozarządowych i Władz Samorządowych powiatu działdowskiego.

8. Podejmuje publiczną dyskusję nad zagadnieniami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim i rozwojem organizacji pozarządowych.

9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji, jak również udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.

10.  Podejmowanie innych działań dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji organizacji pozarządowych których potrzeba uwidoczni się w trakcie Kadencji Rady.

Dla realizacji tych działań Rada OPPD:

1. Będzie prowadzić Biuro Porozumienia  Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego w siedzibie przy pl. Biedrawy 1  w Działdowie (Biuro UTW).

2. Będzie prowadzić Rejestr Organizacji Pozarządowych które zdeklarowały przystąpienie do Porozumienia.

3. Biuro będzie otwarte dla przedstawicieli OP i mieszkańców powiatu co najmniej raz w miesiącu , w wyznaczony stały dzień.- każdą trzecią środę miesiąca w godz 15:00-16:00.

4. Rada, dla realizacji zadań będzie uczestniczyć w posiedzeniach Rady w pełnym składzie – raz w miesiącu z dopuszczeniem przerwy wakacyjnej, wówczas przerwa w posiedzeniach Rady nie może być dłuższa niz 3 miesiące.

5. Podejmie działania w celu zorganizowania imprezy integracyjnej organizacji pozarządowych w miesiącu sierpniu 2017 r. Planowany termin: czwartek 24 sierpnia 2017 r.

6. Podejmie się organizacji kolejnego szkolenia dla liderów Organizacji Pozarządowych z zakresu tematyki uwzględniającej potrzeby organizacji pozarządowych powiatu.

7. Wystąpi do Zarządu Powiatu o wspólne zorganizowanie w 2018 roku Konkursu „Godni naśladowania” w którym promować się będzie działania  na rzecz rozwoju samorządności w powiatach i gminach.

8. Wystąpi do Zarządu Powiatu o dokonanie wspólnej oceny  stanu realizacji Powiatowego  Programu Działań na rzecz osób starszych  na lata 2015-2020, który został  przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 493/14 w dniu 16 września 2014 r.

9. Zorganizuje na początku kwietnia 2018 roku kolejną Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu. Będzie to jednocześnie Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, na której zostaną wybrane nowe władze Porozumienia OPPD.

Plan pracy został zatwierdzony na V Konferencji OPPD w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Komunikat dotyczący imprezy integracyjnej w Rybnie

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego zaprasza członków organizacji pozarządowych wraz z rodzinami na tradycyjną już imprezę integracyjną w dniu 24 sierpnia  2017 r. w miejscowości Rybno. Impreza główna – wieczorek integracyjno-taneczny wraz z konsumpcją w restauracji „Świtezianka” w godz. 16:00 do 21:30. Koszt 35 zł od osoby. Zapisy i przedpłaty przyjmują uprawnieni Przedstawiciele każdej organizacji biorącej udział w imprezie; w terminie do 16 sierpnia 2017 r. Przedstawiciele organizacji zgłaszają ilości uczestników Tel. na nr 605-202-111   (A. Furtak) do dnia 16.08.2017 r. lub na zebraniu w  dniu 16.08.2017 godz. 15:00. Na miejscu imprezy wydawane będą bony konsumpcyjne. Dojazd we własnym zakresie lub podstawionym autobusem. Koszt dojazdu autobusem  z Działdowa w obie strony 15 zł od osoby. Wyjazd autobusu z Działdowa o godz. 15:00 z parkingu naprzeciwko marketu RAST. Wyjazd powrotny autobusu z Rybna o godz. 21:30.

Imprezy towarzyszące:

–   Rajd pieszy wokół jeziora Neliwa. Spotkanie o godz. 12:00 – skwer przy ul. Praskiej w Rybnie . Rajd poprowadzą państwo Anczykowscy z Rybna.

– Rajd rowerowy. Spotkanie o godz. 12:00 przy garażach na ul. Wyzwolenia w Rybnie. Trasa wokół jeziora Neliwa i okolicy. Rajd poprowadzi kol. Danuta Zdunek z Rybna. Możliwość nieodpłatnego wypożyczenia roweru.

– Spływ kajakowy na trasie Szczupliny–Rybno połączony ze sprzątaniem rzeki Wel. Spotkanie o godz. 12:00 nad jeziorem Rumian przy plaży w Szczuplinach. Spływ poprowadzi kol. Andrzej Odachowski. Uwaga: Koszt wypożyczenia kajaka 20zł od osoby.

Zapisy na wszystkie imprezy towarzyszące przyjmuje do dnia 16 sierpnia 2017 r. kol. Andrzej Odachowski, Tel. 604-841-748

Antoni Furtak

Przewodniczący Rady OPPD
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.