Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Przedsiębiorczość

Powiat Działdowski pod względem zagospodarowania terenu jest obszarem o charakterze rolniczym. Taki sposób użytkowania gruntów, przy średnim udziale przemysłu na obszarze powiatu, a także wysokie walory historyczne i przyrodnicze terenu, sprzyjają rozwojowi turystyki oraz agroturystyki. Bardzo dobrze jest rozwinięta tutaj baza noclegowo-gastronomiczna. Działają tu hotele: Varia, Wkra i Przedzamcze w Działdowie,  Welski w Ciborzu i Ambrowil w Lidzbarku, Centrum Rekreacyjno – Konferencyjne  Well – Hotel w Kurojadach, liczne ośrodki wczasowo -wypoczynkowe np. Danusia 1, Danusia 2, Pod Lipami, Dar Serca, Lech oraz Zajazd pod Koniem, a także gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne. Liczbę miejsc noclegowych w hotelach i ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych powiatu szacuje się na ok. 1500 miejsc.

Obecnie ok. 29 % powierzchni powiatu zajmują lasy i grunty leśne, natomiast 61 % użytki rolne. Około 80 % użytków rolnych stanowią grunty orne. Od jakości występujących tutaj gleb uzależniona jest struktura gatunkowa upraw. Grunty orne są w większości glebami IV i V klasy, co wywiera znaczący wpływ na jakość i charakter produkcji rolnej. Istotny udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych. Wśród upraw dominują mieszanki zbożowe oraz zboża takie jak: żyto, pszenżyto, jęczmień i pszenica. Znacznie mniej uprawia się tutaj np. ziemniaków, czy też rzepaku i rzepiku.

Rodzaj upraw bezpośrednio wpływa także na produkcję zwierzęcą prowadzoną na terenie powiatu, ponieważ część uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana, jako pasze. Dominującymi kierunkami produkcji zwierzęcej jest tu tucz trzody chlewnej, hodowla bydła oraz hodowla drobiu, ponieważ te grupy produkcji zwierzęcej bazują przede wszystkim na uprawach zbożowych. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie wynosi ok. 4,3 tys., przy czym ich średnia powierzchnia to ok. 12,6 ha. Warto podkreślić, że wiele gospodarstw dysponuje wysokiej klasy, nowoczesnym sprzętem rolniczym, który w znaczący sposób usprawnia pracę.

Na terenie powiatu w 2011 r. zarejestrowanych było łącznie ok. 4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym m.in.: 132 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, 131 spółek handlowych, 34 spółdzielnie, 24 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, 1 przedsiębiorstwo państwowe, natomiast zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 3102. Powiat Działdowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc w województwie pod względem wskaźnika inwestycji przypadających na jedno przedsiębiorstwo. Największe nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (91,9 % ogółu nakładów) występują w firmach przemysłowych i budowlanych. Warto podkreślić, że w przemyśle pracuje ok. ok. 38 % ogółu pracujących mieszkańców powiatu, w usługach rynkowych i nierynkowych 36 %, natomiast w sektorze rolniczym – 26 %.

Lokalne rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Największe znaczenie odgrywa w tej dziedzinie przemysł: mleczarski (Działdowo i Lidzbark) oraz mięsny (Rybno). Największymi reprezentantami tego przemysłu są Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita – Oddział w Działdowie, Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku oraz Zakłady Mięsne w Rybnie. Efektywnie działają tu również piekarnie, z których największymi są Korporacja ACS w Działdowie oraz Korporacja Nowakowski – Lis w Iłowie – Osadzie. Firmy te stale poprawiają jakość i poszerzają asortyment swoich produktów, tak aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby oraz preferencje konsumentów.

Zasoby leśne stanowią podstawę do produkcji drewna i wyrobów z drewna. Funkcjonują tu przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą obróbką drewna, w tym m.in. Stol-Bud, Poldrew, Jarko, Dąb Wel, czy też Drewan. W powiecie zlokalizowane są także firmy zajmujące się produkcją mebli tj. Hoffer Producent Mebli, Meblarska Spółdzielnia Inwalidów „Wolność”, a także Meblolux oraz produkcją wyrobów ogrodowych z drewna np. Grejpol oraz Relax.

Warto również podkreślić, że na terenie powiatu występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego oraz ilastych surowców ceramiki budowlanej. Eksploatacja kruszywa naturalnego w największym stopniu, prowadzona jest na terenie gminy Działdowo. W powiecie bardzo dobrze rozwija się działalność związana z budownictwem. Wśród istniejących na tym terenie przedsiębiorstw należy wyróżnić: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych, Ciechbud, Budjafex, PRIMBUD, jak również Budomontaż. Istotnym elementem gospodarki jest produkcją materiałów budowlanych, prefabrykatów oraz wyrobów ze skał i kamienia naturalnego. W tym zakresie czołową pozycję zajmują: H+H Celcon – Zakład Lidzbark, GRALBET, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw, KOMBET oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych BUSZREM. Produkcją wyrobów ze skał i kamienia naturalnego zajmuje się z dużym powodzeniem firma Gran-Mar.

Na terenie powiatu występuje bardzo dobrze przygotowana baza do rozwój przemysłu chemicznego i kosmetycznego. Dużym potencjałem technicznym, produkcyjnym i możliwościami współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi dysponują przedsiębiorstwa: Heinz Glas Działdowo – produkuje opakowania szklane dla przemysłu kosmetycznego, Heinz Plastics Polska – produkuje opakowania plastikowe dla przemysłu kosmetycznego oraz Dekorglass Działdowo, który zajmuje się zdobieniem szkła, malowaniem i nadrukami. Natomiast firma ABF – Zakład Obróbki Skrawaniem, jako jedna z nielicznych w Polsce, zajmuje się produkcją form odlewniczych dla hut szkła. Specjalizuje się ona w produkcji form szklarskich – matryc dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego oraz medycznego, a także dostarcza komplety części formujących, do każdego typu automatów.

Na uwagę zasługuje również działalność przedsiębiorstwa Techmor, które wykonuje nietypowe konstrukcje metalowe np. linie montażowe Peugota. Dużym uznaniem wśród odbiorców cieszy się także SE-DA, specjalizująca się produkcji konfekcji firanowej i zasłonowej, jak również w kompleksowym wyposażaniu wnętrz w elementy tekstylne. Oferuje ona usługi aranżacji, szycia, dostaw, montażu i konserwacji wykonanych dekoracji. Na terenie Polski oraz poza jej granicami dobrze są znane również produkty przedsiębiorstwa ELTRIM tj. instalacyjne przewody elektryczne do układania na stałe, przewody do połączeń odbiorników ruchomych, przewody sterownicze oraz kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Warto wspomnieć również o firmie Vi-GGa-Mi produkującej wysokiej jakości obuwie dziecięce. W powiecie aktywnie także funkcjonuje wiele mniejszych firm handlowych i usługowych, szczególnie transportowych.

Powiat i gminy z jego terenu posiadają opracowane dokumenty planistyczne, które stanowią podstawę do dalszego, szczegółowego programowania działań i przyczyniają się do realizowania spójnej wizji zrównoważonego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Właściwy rozwój infrastruktury jest jednym z czynników wywierających znaczący wpływ na efektywne funkcjonowanie gospodarki powiatu, jak również na zapewnienie odpowiednich warunków życia ludności. Istotnym źródłem finansowania inwestycji są fundusze pochodzące z Unii Europejskiej, dawniej były to środki przedakcesyjne tj. PHARE i SAPARD, obecnie są to fundusze strukturalne. Środki te wykorzystywane są głównie na poprawę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej, w tym m.in. budowę, przebudowę i unowocześnianie wyposażenia szkół, obiektów sportowych i kulturalnych oraz związanych z ochroną zdrowia.

Powiat posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową. Przez jego obszar przebiega magistrala kolejowa E 65 Warszawa-Gdańsk z połączeniem do Olsztyna i Grudziądza oraz drogi wojewódzkie w kierunku Warszawy, Olsztyna i Torunia, a w pobliżu droga krajowa nr 7 Gdańsk – Warszawa. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gazowa najlepiej jest rozwinięta w miastach, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorcy mają niemal pełny dostęp do wszystkich mediów. W pozostałych gminach sytuacja pod tym względem jest dobra i ciągle ulega poprawie. Obecnie wiele obszarów wiejskich posiada dostęp do wodociągów, kanalizacji i gazu ziemnego.

Samorządy za priorytetowy cel uznały prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju, który zakłada harmonijne współgranie ekspansji gospodarczej z wymogami ochrony środowiska. Ważnym aspektem dbałości o ochronę środowiska jest powołanie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie wszystkich gmin powiatu działdowskiego oraz poza jego granicami. Za sukces na tym polu należy uznać wprowadzenie na terenie wszystkich gmin powiatu programu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowanie nowoczesnego wysypiska śmieci i kompostowni w Zakrzewie.

Lokalne władze starają się także aktywnie wpływać na rozwój działalności gospodarczej. W celu przyciągnięcia nowych inwestorów i rozwoju już istniejących firm samorządy przygotowują odpowiednie tereny pod inwestycje, a wyposażając je w niezbędną infrastrukturę umożliwiają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę. Obecnie poszczególne gminy dysponują działkami o powierzchniach od 10 do 80 ha, jak też atrakcyjnymi obiektami do zagospodarowania. Utworzone w gminach plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidują inwestycje o charakterze przemysłowym, budowlanym, rolno – spożywczym, turystycznym i ekologicznym.

Rozwój przedsiębiorczości w powiecie wspierają instytucje otoczenia biznesu. Jest on jednym z głównych celów działalności Działdowskiej Agencji Rozwoju SA, do której zadań należy kompleksowa obsługa sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego ziemi działdowskiej. DAR SA udziela pożyczek i poręczeń, świadczy usługi doradcze i informacyjne, a także prowadzi działalność szkoleniową. Atutem powiatu jest także posiadanie dobrze wykształconego, o wysokich i różnorodnych kwalifikacjach społeczeństwa, którego rozwój aktywnie wspiera Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR, a także Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR w Działdowie. Ponadto w Działdowie funkcjonuje Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji, dzięki któremu każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo lub dopiero pragnie rozpocząć działalność gospodarczą, może otrzymać nieodpłatnie informacje na temat dostępnych programów pomocowych UE, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, możliwości wspierania inicjatyw i przedsiębiorstw innowacyjnych, ofert szkoleń i spotkań informacyjnych. Wsparciem lokalnych przedsiębiorców zajmują się też: Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie i Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. wspiera rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warmii i Mazur wykorzystując do tego instrument inżynierii finansowej jakim są poręczenia Regionalnego Funduszu Poręczeń. Działalność tej instytucji ma na celu budowę silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości regionalnej zdolnej konkurować z innymi podmiotami z terenu nie tylko Polski, lecz całej Unii Europejskiej. Natomiast Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych członków wobec samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz innych instytucji i organizacji.

Rozwój otoczenia okołobiznesowego, infrastruktury, dobrze przygotowane tereny pod przyszłe inwestycje, jak i walory krajobrazowe czynią powiat miejscem bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów oraz turystów, a jego społeczeństwu tworzą dobre warunki do zamieszkania i pracy.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.