Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.02.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”.

Dnia 4 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.

Projekt pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowity koszt projektu to 1.769.402,75 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1.345.229,34 zł.

Inwestycja przewiduje rozbudowę oddziału, adaptację pomieszczeń, prace remontowe i wykończeniowe.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie powierzchni użytkowej Oddziału Psychiatrycznego oraz powiększenie oferty terapeutycznej w zakresie psychoterapii. Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu.

Informacja: SP ZOZ w Działdowie.

Dodał: Benedykt Perzyński