Powiat Działdowski

A- A+

Powiat działdowski dysponuje dogodnymi warunkami do organizowania imprez masowych, w tym koncertów, festynów i zawodów sportowych. Wśród wielu imprez na trwałe w kalendarz kulturalny wpisały się m.in. „Powiatowe Wieczory z Poezją”, taneczne „Show The Flow”, “Wstąp po zdrowie”, Dni Działdowa, Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Hoffer Superhit Festival”, Dni Lidzbarka z Jarmarkiem regionalnym, Plenery malarskie, Festiwal Twórczości Religijnej FERA oraz Turnieje Wsi, Dni Rodziny, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich “Płośnickie lato teatralne”. Oprócz tego odbywają się tu również konkursy wiedzy o powiecie, powiatowe konkursy chórów amatorskich, przeglądy orkiestr dętych, jak również dożynki powiatowe.

Galeria

W szkołach aktywnie działają koła zainteresowań w zakresie rozwoju umiejętności informatycznych, zdolności matematycznych, plastycznych, muzycznych, czy też teatralnych. Mają one na celu: integrację dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów w twórczy sposób, a także rozwijanie poczucia własnej wartości i szacunku dla odmiennych poglądów. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych, plastycznych i literackich, a także w rywalizacji sportowej.

Oświata kultura i sport

W szkołach działają również koła: Caritas, czy też Polskiego Czerwonego Krzyża – promujące wśród dzieci i młodzieży ochronę zdrowia i życia ludzkiego, uwrażliwiające na różne obszary biedy ludzkiej oraz stwarzające atmosferę mobilizującą do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Szkolne kluby sportowe mają na celu rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży sportem, popularyzowanie aktywnego trybu życia i podnoszenie sprawności fizycznej. Szkolne kluby europejskie zajmują się natomiast popularyzacją wiedzy o Unii Europejskiej poprzez m.in. organizację Dni Europejskich poświęconych kulturze i tradycji krajów wchodzących w skład Unii. W szkołach organizowane są liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym m.in. apele, przedstawienia, dyskoteki, andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe, zawody i turnieje sportowe.

Oświata kultura i sport

Uczniowie uczestniczą także w imprezach ekologicznych takich jak: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, czy też konkursy i festiwale o tematyce ekologicznej, często przygotowując ciekawe przebrania ekologiczne oraz wystawy np. dotyczące pomocy ptakom i zwierzętom w czasie zimy. Odwiedzają Muzeum Przyrody i siedzibę Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu, nadleśnictwa: Dwukoły i Lidzbark. Uczą się nie tylko rozpoznawać różne gatunki zwierząt i roślin, ale przede wszystkim żyć w zgodzie z przyrodą, troszcząc się o jej ochronę m.in. poprzez zbieranie i segregację odpadów. Dzieci i młodzież z chętnie angażują się w realizację przedsięwzięć ekologicznych w przedszkolach i szkołach, podejmują szereg działań np. na rzecz ochrony bociana białego, czy też ochrony drzew dziuplastych w lasach parków krajobrazowych, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Często uczniowie odnoszą sukcesy np. w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Parkach Krajobrazowych, Ogólnopolskim Konkursie Pożarniczym “Młodzież zapobiega pożarom”, wojewódzkich konkursach matematycznych, biologicznych, chemicznych, polonistycznych oraz historycznych. Chętnie biorą też udział w turniejach o ruchu drogowym, olimpiadach wiedzy o zdrowiu, szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, będące jednostkami organizacyjnymi powiatu, posiadają swoje pracownie informatyczne oraz stałe łącze internetowe.

Oświata kultura i sport

Wśród instytucji przywiązujących dużą uwagę do rozwoju kulturalnego mieszkańców powiatu działdowskiego należy wyróżnić m.in. Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku oraz Gminne Ośrodki Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie i Działdowie, Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy, jak również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie. Organizatorami interesujących imprez sportowych są również Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Działdowie i Lidzbarku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Aktywną działalność kulturalną prowadzą także liczne organizacje pozarządowe. Ich członkowie pragną m.in. uchronić od zapomnienia bogatą historię ziemi działdowskiej i zaszczepić wśród mieszkańców powiatu umiłowanie swojego regionu. Natomiast bogaty księgozbiór zachęca do odwiedzenia miejskich i gminnych bibliotek publicznych w Działdowie, Lidzbarku, Iłowie-Osadzie, Rybnie, Płośnicy i Burkacie.

Dodał: Benedykt Perzyński