Powiat Działdowski

A- A+

Informacje ogólne

Dane statystyczne i informacje ogólne – film promocyjny

Powiat działdowski – z siedzibą w Działdowie. Po raz pierwszy zaistniał w 1920 r. jako część województwa pomorskiego (1920-1938). Po zmianach administracyjnych wszedł w skład województwa warszawskiego (1938-1939). Po drugiej wojnie światowej, w latach 1945-1950, ponownie stał się częścią województwa warszawskiego, zaś w latach 1950-1975, a następnie województwa olsztyńskiego. Po likwidacji powiatów jego teren wszedł w skład województwa ciechanowskiego. Obecnie jest najbardziej wysuniętym na południe powiatem województwa warmińsko-mazurskiego i zajmuje powierzchnię 954,23 km2. Geograficznie sytuuje się w częściach: Wyżyny Nidzickiej, Równiny Urszulewskiej i Garbu Lubawskiego. Powiatem partnerskim w zakresie kultury, służby zdrowia, szkolnictwa i wymiany młodzieży jest od 2000 r.  niemiecki powiat Hersfeld–Rotenburg. W skład powiatu wchodzi sześć gmin, miejska: Miasto Działdowo, miejsko–wiejska: Lidzbark i wiejskie: Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Rybno, obejmujących łącznie 105 sołectw i 142 miejscowości. Powiat działdowski graniczy z powiatami: brodnickim, iławskim, mławskim, nidzickim, nowomiejskim, ostródzkim i żuromińskim.

Galeria

Przez teren powiatu przebiegają drogi wojewódzkie: 538, 541, 542, 544 i 545, a w pobliżu krótka część drogi krajowej Nr 7. Stacja Działdowo pełni funkcję kolejowego węzła komunikacyjnego, który tworzą linie obsługujące transport pasażerski E-65 i towarowy: Nr 9, Nr 208 i Nr 216. W powiecie rozwija się głównie drobna działalność handlowa i usługowa. Dominującą grupę podmiotów gospodarczych stanowią osoby fizyczne oraz spółki cywilne. Znacznie mniejszą grupę tworzą spółki handlowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe. Ludność powiatu wynosi ok. 66 tys., co daje drugie miejsce w województwie pod względem gęstości zaludnienia. W przemyśle pracuje ok. 38% ogółu mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym, w usługach rynkowych i nierynkowych 36%, natomiast w sektorze rolniczym – 26%. Grunty orne są w większości glebami IV i V klasy. Wśród upraw dominują ziemniaki i zboża, natomiast głównymi kierunkami produkcji zwierzęcej są: hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Lokalne rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Największe znaczenie w powiecie działdowskim odgrywa przemysł mleczarski i mięsny. Zasoby leśne stanowią podstawę do produkcji drewna, tym samym funkcjonują tu przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą obróbką drewna, produkcją mebli i wyrobów ogrodowych z drewna. Na terenie powiatu występują złoża kruszywa naturalnego oraz ilastych surowców ceramiki budowlanej, a ich eksploatacja pozwala na rozwój działalności związanej z budownictwem.

Istotnym źródłem finansowania inwestycji w powiecie są fundusze pochodzące z UE. Środki te wykorzystywane są głównie na poprawę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej, w tym m.in. budowę i przebudowę szkół, obiektów sportowych i kulturalnych oraz służby zdrowia. Lokalne władze starają się aktywnie wpływać na rozwój działalności gospodarczej.

Dodał: Benedykt Perzyński