Powiat Działdowski

A- A+

Rolnictwo

Powiat działdowski pod względem zagospodarowania terenu jest obszarem o charakterze rolniczym. Ok. 29 % powierzchni powiatu zajmują lasy i grunty leśne, natomiast 50 % użytki rolne. Grunty orne to przede wszystkim gleby IV i V klasy. Istotny udział w produkcji rolnej mają tu uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych, dlatego dominują mieszanki zbożowe stanowiące 24,5 % ogólnej powierzchni zasiewów oraz zboża takie jak: żyto, pszenżyto, jęczmień i pszenica, które stanowią odpowiednio 20 %, 14 %, 12% oraz 8 % ogólnej powierzchni zasiewów.

Rodzaj upraw bezpośrednio wpływa na produkcję zwierzęcą prowadzoną na terenie powiatu, ponieważ część uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana jako pasze. Dominującymi kierunkami produkcji zwierzęcej są: hodowla drobiu, tucz trzody chlewnej oraz hodowla bydła. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie wynosi ok. 4,3 tys., zaś średnia ich wielkość to ok. 13 ha. Warto podkreślić, że wiele gospodarstw dysponuje nowoczesnym sprzętem rolniczym.

Rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Największe znaczenie odgrywa w tej dziedzinie przemysł: mleczarski oraz mięsny. Największymi reprezentantami tego przemysłu są: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita – Oddział w Działdowie, Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku oraz Zakłady Mięsne w Rybnie. Efektywnie działają tu również piekarnie, z których największymi są Korporacja ACS w Działdowie oraz Korporacja Nowakowski – Lis w Iłowie – Osadzie. Firmy te stale poprawiają jakość i poszerzają asortyment swoich produktów, tak aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby oraz preferencje konsumentów.

Dodał: Benedykt Perzyński