Powiat Działdowski

A- A+

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Data publikacji strony internetowej: 30 czerwca 2003 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2023 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Rogalska, adres e-mail: admin@e-starostwo.pl,  numer telefonu 23 697 5940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Starostwo Powiatowe w Działdowie mieści się w 3 budynkach: przy ul. Kościuszki 3 (główna siedziba), Skłodowskiej 15 (Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami) oraz Lidzbarskiej 31A (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Budynek, w którym znajduje się Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dostępny architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, dźwig osobowy.

Budynek głównej siedziby Starostwa – wejście „A” od ulicy Jagiełły 6/8 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Skłodowskiej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie trwają prace nad projektami budowlanymi uwzględniające dostęp architektoniczny dla osób ze szczególnymi potrzebami dla budynku przy ul. Kościuszki 3.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym znajduje się Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dostępny architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. posiada windę, co umożliwia korzystanie z pięter przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Korytarze mają szerokość powyżej 1,5 m, natomiast klatka schodowa ma szerokość ok. 1 m.

W budynku, w którym mieszczą się Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie ma windy. Korytarze mają szerokość powyżej 1,5 m, natomiast klatka schodowa ma szerokość ok. 1,2 m.

W budynku, w którym mieści się siedziba główna nie ma windy. Korytarze od strony ul. Kościuszki mają szerokość powyżej 2 m, a klatka schodowa ma szerokość ok. 1,5 m, natomiast Korytarze od strony ul. Jagiełły mają szerokość ok 1,2 m, a klatka schodowa ma szerokość ok. 1m.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynki przy ul. Skłodowskiej 15 oraz ul. Lidzbarskiej 31 są wyposażone w pętle indukcyjne.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Starostwo Powiatowe w Działdowie ma podpisaną umowę na świadczenie usług w charakterze tłumacza języka migowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2021 z dnia 16. grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury określającej standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Działdowie osoba zgłaszająca potrzebę korzystania z pomocy tłumacza języka migowego składa „Zgłoszenie” do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Dodał: Piotr Utrata