Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.11.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWIM) i oficjalnie przesłał do Komisji Europejskiej. Obecna wersja Programu jest wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji samorządu województwa z komisją.

Celem władz regionu było uwzględnienie w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców w ramach, które zostały ustalone przepisami rozporządzeń oraz priorytetami Komisji Europejskiej. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską jest spodziewane do końca 2022 roku. Ogłoszenie pierwszych konkursów jest planowane na I półrocze 2023 roku. W ramach programu FEWiM województwo warmińsko-mazurskie ma otrzymać ponad 1mld 786 mln euro. Program ten stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a główny cel programu wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu. Okres realizacji Programu będzie krótszy niż w poprzednich perspektywach z uwagi na  opóźnienia w publikacji przepisów unijnych na lata 2021-2027 oraz przedłużające się negocjacje umów partnerstwa i nowych programów. Zmieniły się również uregulowania dotyczące zasady anulowania zobowiązań. Dlatego tempo realizacji Programu będzie szybsze, a przewagę zyskają dobrze przygotowane projekty, które na moment ogłaszania naborów będą gotowe do realizacji.

Szczególy na stronie internetowej: https://strategia.warmia.mazury.pl/projekt-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa/

Informacja: UM WiM w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński