Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 14.11.2023

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 767/2023 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Przedmiotem konsultacji był projekt ww. uchwały w celu poznania opinii, uwag i wniosków na temat przedmiotowego Programu.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 11 października 2023 r. do 20 października 2023 r.

Konsultacje odbyły się w formie  udostepnienia projektu ww. uchwały:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce „Organizacje Pozarządowe” dzialdowo.starostwo.gov.pl,
  • na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego powiatdzialdowski.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie,
  • Radzie Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego oraz Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego poprzez przesłanie na pocztę elektroniczną tych organizacji.

Zainteresowane Organizacje Pozarządowe oraz Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać opinie, uwagi i wnioski na formularzu konsultacji, który stanowił załącznik do ogłoszenia.

W wyznaczonym terminie Organizacje Pozarządowe oraz ww. Podmioty nie wniosły uwag, opinii i nie przedstawiły wniosków do projektu przedmiotowej uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok zostanie przedłożony przez Zarząd Powiatu Działdowskiego pod obrady Rady Powiatu Działdowskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Działdowskiego

/-/

mgr inż. Paweł Cieśliński

 

/zdjęcie główne przedstawia fragment kartki papieru i trzy dłonie/

Dodał: Benedykt Perzyński