Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.10.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin trwania naboru: od dnia 17.10.2022 do dnia 21.10.2022 r. (środki do dyspozycji – 15 852,30 zł).

O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z priorytetami wydatkowania środków rezerwy  KFS na 2022 r.

 PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS 2022  WRAZ Z KOMENTARZEM DO ICH STOSOWANIA – PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY:

PRIORYTET 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia:

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły finansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników).

Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie do PUP.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

PRIORYTET 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

PRIORYTET 3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców:

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników ( to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Należy jednocześnie pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone.

Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu/ branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 • ułatwianie rozwijania i uznawanie w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Należy pamiętać, że powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i każdy pracodawca może określić    własną listę potrzeb.

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy tez umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie uwzględniać będzie:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 109 2k i 2m ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie preferować:

 • wnioski od wnioskodawców, z którymi dotychczasowa współpraca nie budzi zastrzeżeń;
 • wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia związane z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem;
 • rodzaje szkoleń: pierwszeństwo przyznawania środków mają pracodawcy wnioskujący o szkolenia zawodowe lub uprawnienia w danym zawodzie;
 • wysokość kosztów kształcenia – jednostkowa cena kształcenia danego szkolenia zostanie poddana analizie w oparciu o ceny szkoleń na rynku;
 • uzasadnienie potrzeby kształcenia ( w oparciu o zajmowane stanowisko i profil działalności firmy oraz potrzeby rynku pracy).

Ponadto Urząd informuje, iż przedmiotowe wnioski można składać wyłącznie na działania, które się jeszcze nie rozpoczęły.

 Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu

http://dzialdowo.praca.gov.pl w zakładce dokumenty po pobrania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie PUP w Działdowie, ul. Chopina 6 – sekretariat, pokój 11 lub pokój 5 w godz. 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać również pod numerem telefonu:
23 697 59 08.  Osoba do kontaktu Beata Masłowska.

 

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński