Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.01.2018
Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. „Pakietu dla miast średnich”

BW-I.002.2.2018

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z wojewodztwa warmińsko-mazurskiego,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju, wcielając w życie założenia Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, opracowało i uruchomiło Pakiet dla średnich miast. Pakiet skierowany jest do miast średnich zdefiniowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Spośród nich szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie zidentyfikowane w ramach wielokryterialnej analizy Polskiej Akademii Nauk w ramach Strategii, które najbardziej tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Listę miast objętych Pakietem przekazuje w załączeniu.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Pakietu www.mr.gov.gl/rozwój-miast.

Jednym z elementów Pakietu dla średnich miast jest zapewnienie im preferencji w krajowych programach operacyjnych finansowanych 2 Funduszy Europejskich, aby mogły skutecznie konkurować z większymi i silniejszymi ośrodkami. Dedykowane nabory lub dodatkowe punkty (w zależności od programu) dla tych miast, na łączną kwotę ok. 2,5 mld zł zostały przewidziane w programach operacyjnych:

– Wiedza Edukacja Rozwój (ok. 970 mln zł),

– Inteligentny Rozwój (ok. 900 mln zl),

– Infrastruktura i Środowisko (ok. 520 mln zł)

– Polska Wschodnia (ok. 60 mln zł).

Od początku 2017 roku zostały uruchomione nabory w ramach Pakietu dla średnich miast na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł. Warto podkreślić, że nabory skierowane są zarówno na wsparcie inwestycji publicznych jak i inwestycji prywatnych.

Do POIŚ w trybie ciągłym można zgłaszać projekty do identyfikacji w trybie pozakonkursowym w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszania skutków powodzi. Natomiast w 2018 roku w ramach Pakietu dla średnich miast planowane są nabory konkursowe w ramach POWER. Konkursy dotyczyć będą m.in. aktywizacji zawodowej młodych osób, utworzenia szkół ćwiczeń, usprawnienia procesów w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z obsługą podatkową, zarządzaniem nieruchomości oraz obsługą inwestora oraz konkursy poświęcone projektom z zakresu usprawnienia procesu konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Projekty w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze otrzymały dodatkowe punkty również w ramach konkursu dotacji Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, skierowanego na wypracowanie rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, które mają na celu lepsze zarządzanie i organizację tkanki miejskiej. Drugim ważnym elementem Pakietu dla średnich miast jest inicjatywa realizowana we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (Departamentem Inwestycji Samorządowych).

W ramach współpracy uruchomione zostały spotkania przed inwestycyjne dla miast średnich, podczas których specjaliści PFR we współpracy z BGK, BGK Nieruchomości, konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MR poddają eksperckiej analizie potrzeby inwestycyjne, które zgłosiły miasta średnie pod kątem możliwych źródeł finansowania i formy instytucjonalno-prawnej. W ramach trwającego w lipcu i sierpniu br. naboru potrzeb inwestycyjnych, zgłoszonych zostało 270 inwestycji ze 148 miast średnich – wszystkie one zostaną objęte spotkaniami przed inwestycyjnymi, które rozpoczęły się 26 września br. i potrwają do sierpnia 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł zaangażować się jako inwestor w wybrane projekty, które będą spełniać określone kryteria m.in. efektywności ekonomicznej, wykorzystując środki Funduszu inwestycji Samorządowych dysponującego kapitałem ok. 400 mln zł.

Dodatkowo, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, w ramach zmiany Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zarządzanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w ramach kryterium sieciowego wprowadzono możliwość dodatkowego premiowania miast objętych Pakietem dla średnich miast. Ustalenie dokładnego kształtu kryterium i sposobu preferencji dla miast objętych Pakietem należy do Państwa kompetencji jako organów realizujących Program w poszczególnych regionach.  W niektórych województwach przewidziano preferencję dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, za co chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że w przypadku pozostałych województw, potrzeby miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze zostaną odpowiednio uwzględnione w naborze w ramach Programu, który odbędzie się w 2018 roku.

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Rozwoju prowadzi także działania informacyjno- promocyjne również innych inicjatywy skierowanych do samorządów. Wśród nich znalazły się m.in. prowadzone w 2017 roku szkolenia regionalne w zakresie realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, projekt doradztwa energetycznego NFOŚiGW, nabory do sieci współpracy w ramach projektu Partnerskiej inicjatywy Miast czy inicjatywy dotyczące rozwoju miast prowadzone przez Komisję Europejską. Pragnę podkreślić, że Pakiet dla średnich miast jest otwarty na nowe inicjatywy wspierające rozwój lokalny.

 W razie pytań Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w MR pozostaje do Państwa dyspozycji telefonicznie: 22 273 78 50 pakiet_dla_miast@mr.gov.pl

z poważaniem

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Agnieszka Warakomska-Poczobutt

Dyrektor Biura Wojewody

Dodał: Benedykt Perzyński