Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 30.05.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 25.05.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na zachód” 1. i 2. etap. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 06.06.2023 r.

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo lub e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

Dodał: Benedykt Perzyński