Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 18.05.2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury złożona przez Stowarzyszenie Dzieci Twardowskiego w Dębieniu pn. „Warsztaty garncarskie”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Każdy do dnia 26 maja 2021 r. może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@e-starostwo.pl

 

Dodał: Benedykt Perzyński