Powiat Działdowski

A- A+

Już wkrótce rozpoczniemy realizację projektu „Rowerowa Działdowszczyzna”!

12 sierpnia br. w Szczytnie przyznana została Powiatowi Działdowskiemu pomoc w ramach Poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego LEADER kierowanego przez społeczność  w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektu „Rowerowa Działdowszczyna” w kwocie 63 630,00 zł. W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział: wicestarosta Krzysztof Aurast oraz skarbnik Urszula Wojtczyk.

Leader to oddolne podejście aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich. Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności. Opracowana przy udziale mieszkańców lokalna strategia rozwoju zakłada współpracę sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Jednym z elementów jej wdrażania jest wsparcie na rzecz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowy o przyznaniu pomocy zostały zawarte z lokalnymi samorządami z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, które złożyły wnioski w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Koszt realizowanego przez Powiat Działdowski projektu „Rowerowa Działdowszczyzna” wyniesie 127 979,56 zł, z czego środki własne opiewają na sumę 64 349,56 zł. Resztę stanowią wspomniane wyżej środki z PROW 2014-2020 w wysokości 63 630 zł.

Projekt „Rowerowa Działdowszczyzna” przedstawia przebieg czterech tras rowerowych w obrębie gminy Miasto Działdowo i gminy Działdowo oraz przedmiot w zakresie podstawowej infrastruktury turystycznej wzdłuż rekomendowanej sieci tras.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowane w koncepcji trasy rowerowe tworzą spójną sieć tras przebiegających wokół Działdowa. Przebieg tras zaprojektowany jest na podstawie pętli oraz tras łącznikowych pozwalających dowolnie modyfikować przejazdy. Wyznaczony został wspólny punkt startu oraz miejsca postojowe. Trasy te projektowane są z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów, również tych mniej doświadczonych. Mają one bowiem służyć w pierwszej kolejności rozwojowi rekreacji rowerowej w powiecie działdowskim. Różnego rodzaju nawierzchnie, rodzaje dróg oraz dystanse różnicują trasy pod względem trudności i wymagań sprawnościowych rowerzysty. Szlaki biegną drogami asfaltowymi, drogami polnymi i leśnymi. W przebiegu szlaków uwzględniono istniejące ścieżki rowerowe co zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów zwłaszcza przy wyjeździe z miasta Działdowo. Dodatkowo w ciągu szlaków rowerowych umieszczone zostaną tablice historyczne informujące o walorach kulturowych regionu.

Trasa rowerowa nr 1: Żółta Pętelka

Trasa przebiega przez bardzo atrakcyjny teren podmokłych łąk i potorfia, który został objęty formą ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych: Ptasie Bagno i Torfianki Działdowskie. W pobliżu ma powstać zbiornik retencyjny udostępniony rekreacyjnie. Dodatkowo trasa przecina dwa cieki: Kanał Młyński i Działdówkę. Po drodze mija się dwa punkty widokowe na panoramę Działdowa oraz jedne Księżego Dworu. Na szlaku znajdują się też takie atrakcje turystyczne jak cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej; Księży Dwór – w dobrym stanie zabudowania majątku: owczarnia, gorzelnia, kuźnia; tuż za gospodarstwem pałac i park dawnych właścicieli Frankensteinów; aleja drzew na odcinku Działdowo – Księży Dwór; zabudowa historyczna centrum Działdowa. Długość 12,4 km.

Trasa rowerowa nr 2: Do Klęczkowa

Trasa biegnie głównie przez tereny rolnicze – rozłogi pól i zmeliorowane łąki oraz dwukrotnie przecina strumień Pierławski (w Księżym Dworze i Małych Pierławkach). Krótki końcowy fragment to odcinek przez las. Atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym to: zabudowa historyczna centrum Działdowa; miejscowość Księży Dwór, w którym znajdują się w dobrym stanie zabudowania majątku: owczarnia, gorzelnia, kuźnia, tuż za gospodarstwem pałac i park dawnych właścicieli Frankensteinów; przed Burkatem budynek dawnej dróżnicy kolejowej; w Burkacie Kościół rzymskokatolicki Pw. Św. Jana Pawła II oraz cmentarz ewangelicki; w lesie zwanym Perzki linie okopów w układzie zygzakowatym (tzw. panzergraby), które są pozostałością poligonu wojskowego. Długość 19 km.

Trasa rowerowa nr 3: Niebieska Pętla

Dojazd z Działdowa do szlaku ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 545. Po drodze można zatrzymać się przy pomniku tzw. „Łapie” dłuta Ryszarda Wachowskiego. Pomnik odsłonięty został 9 maja 1965 r. na cmentarzu pomordowanych w czasie II wojny światowej. Trasa jest różnorodna i wiedzie przez tereny leśne i rolnicze z kilkoma niewielkimi podjazdami. Do atrakcji należy zaliczyć: posterunek graniczny zlokalizowany w Klęczkowie na granicy z Prusami Wschodnimi oraz Szkotówkę – dawną rzekę graniczną; arboretum i lapidarium przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie; źródła wody żelazistej alte Heilqelle (”Rożek” – pogańskie święte źródło). Długość 13,2 km.

Trasa rowerowa nr 4: Na Malinowo

Szlak rowerowy, który w głównej mierze przebiega drogami gruntowymi przez lasy w Malinowie i obszary rolnicze w Komornikach. Przejazd można rozpocząć w Działdowie lub dojechać ścieżką rowerową do Komornik po drodze zatrzymując się przy pomniku tzw. „Łapie”. Trasa wiedzie wzdłuż Kanału Młyńskiego i atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Torfianek Działdowskich w pobliżu, którego ma powstać zbiornik retencyjny udostępniony rekreacyjnie. Na odcinku Działdowo – Malinowo aleja drzew o statusie pomnika przyrody. Można zboczyć z trasy do tzw. wieży Bismarcka albo wieży wolności – najbardziej poprawnie: pomnik wdzięczności żołnierzom niemieckim poległym w I wojnie światowej. Długość 8 km.

Projektowane oznakowanie polega na wprowadzeniu znaków pionowych typu R-4:

– informacja o szlaku rowerowym z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4);

– informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego (R-4a);

– zmiana kierunku szlaku rowerowego z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4b);

– drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego (R-4c);

– drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość (R-4d);

– tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego (R-4e)

Galeria

Fot: Ewelina GołębiewskaDodał: Benedykt Perzyński