Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 20.02.2023

Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu wykonujący zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Działdowie ogłasza w dn. 9 lutego 2023r. konkurs nr referencyjny: K.1100.4.2023 na 1 wolne stanowisko urzędnicze – staż urzędniczy oraz na 1 stanowisko stażysty (umowa zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 31, 13-200 Działdowo

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie urzędniczym będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,
 • przygotowywanie korespondencji,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciw kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • min. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • biegłe pisanie na komputerze,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres.

Wykaz dokumentów i oświadczenia:

 • podanie – list motywacyjny o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Działdowie, kierowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu, wykonującego zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Działdowie, z oznaczeniem nr konkursu,
 • CV własnoręcznie podpisane,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia załączone do ogłoszenia:

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata do pracy, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wraz z podpisaną klauzulą,

– o niekaralności oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 17 lutego 2023r. za pośrednictwem poczty,

w zamkniętej kopercie na adres:

Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu

 Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://dzialdowo.sr.gov.pl/k110042023-konkurs-na-1-wolne-stanowisko-urzednicze-staz-urzedniczy-oraz-na-1-stanowisko-stazysty-umowa-zastepstwo-w-sadzie-rejonowym-w-dzialdowie,new,m2,168.html,157

Dodał: Benedykt Perzyński