Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.10.2023
Kto nowym marszałkiem naszego województwa, a kto wojewodą?

Zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego mandatu radnego w organach samorządu nie można łączyć z mandatem parlamentarnym, tym samym jego mandat wygasa. Tak się stanie z mandatami obecnego marszałka naszego województwa Gustawa Marka Brzezina (Trzecia Droga), członkini zarządu województwa Jolanty Piotrowskiej (KO) i radnego Stanisława Gorczycy (KO). Wygaśnięcie mandatów stwierdzi komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku rady województwa, komisarz wyborczy postanowi o wstąpieniu na ich miejsca kandydatów z tych samych list, którzy w wyborach uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a nie utracili prawa wybieralności. W tym miejscu należy dodać, że tacy kandydaci mogą zrzec się mandatu na rzecz kolejnych z list, ale po złożeniu oświadczeń w terminie do 3 dni od doręczeń im zawiadomień o przysługujących mandatach. Po uzupełnieniu składu rady województwa poznamy nowych członków zarządu i oczywiście osobę nowego marszałka wybranego przez radę w nowym składzie.

Z funkcji wojewody zrezygnować musi niezwłocznie Artur Chojecki (PiS) i na jego miejsce wyznaczona zostanie osoba przez Prezesa Rady Ministrów. Do czasu wyznaczenia nowego wojewody tę funkcję pełnić będzie najprawdopodobniej I wicewojewoda Sławomir Sadowski.  

Dodam również, że Gustaw Marek Brzezin oraz Artur Chojecki zostali uhonorowani tytułem: Osobowość Powiatu Działdowskiego, odpowiednio w 2016 r. i 2021 r.

BP

/zdjęcie główne przedstawia Gustawa Marka Brzezina i Artura Chojeckiego/

Fot: Starostwo Powiatowe w Działdowie/Moje DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński