Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 07.12.2016

Nadleśnictwo Dwukoły

Dwukoły, 13-240 Iłowo-Osada
tel. 23 654 10 84, (023) 654 19 86, (023) 655 91 22
tel/fax.  23 654 14 61
e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl
http://lp.olsztyn.rdlp.gov.pl/dwukoly/

Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Dwukoły utworzono po II wojnie światowej. Następnie w 1973 r. dołączono do niego nadleśnictwa: Mława i Żuromin. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Dwukołach w gminie Iłowo. Składa się ono z 16 leśnictw. Obecnie powierzchnia lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 30353 ha, w tym na obszarze Powiatu Działdowskiego znajduje się 4308 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym tu występującym jest sosna – 79%. Najcenniejsze fragmenty kompleksów leśnych objęte są ochroną powierzchniową. Utworzono tu 6 rezerwatów przyrody o powierzchni 622 ha, w tym: Olszyny Rumockie, Góra Dębowa, Świńskie Bagno, Gołuska Kępa, Baranie Góry i Dolina Mławki. Głównym celem ochrony w rezerwatach jest zachowanie naturalnego krajobrazu leśnego oraz występujących tam stanowisk gatunków roślin chronionych i rzadkich.

Nadleśnictwa

Obok ochrony obszarowej znajduje się tu: 16 pomników przyrody, w tym głównie drzewa i 1 głaz narzutowy, 8 stanowisk ptaków chronionych (orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny) oraz kilkanaście rodzin bobrów. Ponadto 1962 ha zajmują lasy ochronne, głównie glebochronne oraz wodochronne. Istotną rolę odgrywają też wyłączone drzewostany nasienne, stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne oraz tereny stanowiące ostoję zwierząt chronionych. Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plany 10-letnie. Średnio rocznie pozyskuje się 72,6 tys. m3 drewna, z czego 45,1 tys. m3 przypada na cięcia pielęgnacyjne. Z kolei prace zalesieniowe i odnowieniowe obejmują ok. 133 ha, a pielęgnowanie upraw i młodników 419 ha.

Nadleśnictwa

Teren nadleśnictwa to dawne pogranicze pomiędzy Polską a Prusami oraz linia walk z 1939 r., dlatego też jego terenie znajduje się wiele miejsc pamięci, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

  • Cmentarz Żołnierzy Niemieckich w Mławce z okresu I i II wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze Niemieccy oraz więźniowie Polscy, którzy zginęli przy jego budowie. Liczba pogrzebanych w tym miejscu żołnierzy z okresu II wojny wynosi 12479. Cmentarz ten odrestaurowano w 1995r., a otwarto 05.10.1996r.
  • Cmentarz w lesie Białuckim z okresu II wojny światowej więźniów Polskich zamordowanych w obozie w Działdowie. W tym miejscu zginęło ok. 12 tysięcy osób. Pomnik upamiętniający masowe mordy w latach 1940 – 1943 wzniesiono w 1955r.
Nadleśnictwa

Nadleśnictwo na szeroką skalę prowadzi działalność edukacyjną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników. Odbiorcami edukacji są dzieci i młodzież szkolna, studenci oraz grupy społeczne i zawodowe. Bazami do prowadzenia edukacji leśnej są – izba edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ścieżki dydaktyczne, w tym m.in.: „Czym szumi las” i „Leśne przedszkole”. W ciągu ścieżki „Leśne przedszkole” zlokalizowano infrastrukturę pomocną do prowadzenia zajęć w dużych grupach. Jest to wiata na ok.90 osób wyposażona w stoły i ławy oraz wyznaczone miejsce na ognisko.

Nadleśnictwa

Izba edukacji jest w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć. Ponadto słuchacze mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne, eksponaty oraz szereg materiałów informacyjnych i literaturę. Przeważającą formą edukacji w Nadleśnictwie Dwukoły są zajęcia terenowe, które dają możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą i kształtują umiejętności zrównoważonego i bezpiecznego korzystania z zasobów środowiska oraz rozwijają zainteresowania przyrodnicze. Nadleśnictwo jest organizatorem szeregu akcji, imprez okolicznościowych i konkursów, z których tylko rocznie bierze udział ponad 3 tys. osób.

Galeria


Nadleśnictwo Lidzbark

13-230 Lidzbark
tel. 23 696 15 12
fax. 23 696 31 61
e-mail: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl
http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/lidzbark

Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lidzbark powołane zostało do życia w 1874 r., jako Nadleśnictwo Królewskie. Obejmowało ono wówczas pow. 6501,24 ha i podzielone było na 7 leśnictw: Zielonka, Szlachecki Bryńsk, Nowy Dwór, Borówno, Klonowo, Dębowiec i Sarnia Góra. Zarówno nazwy, jak i siedziby tych leśnictw zachowane zostały do dnia dzisiejszego. Niestety zniszczenie prawie całej dokumentacji z lat 1874-1945 tuż po przejściu frontu w 1945 r., uniemożliwia szczegółowe odtworzenie historii Nadleśnictwa. Zachowały się tylko nieliczne dokumenty, w tym: 2 mapy przeglądowe drzewostanów, jedna z 1894 r. obejmująca obszar Lidzbarka i okolic oraz druga z 1908 r. pokazująca sytuację w okolicach Rybna.

Nadleśnictwa

W 1974 r. w wyniku reformy struktury organizacyjnej Lasów Państwowych do Nadleśnictwa Lidzbark przyłączono dawne Nadleśnictwo Kostkowo i część Nadleśnictwa Żuromin. Obecnie powierzchnia lasów i innych gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 27 026 ha, z czego na obszarze powiatu działdowskiego znajduje się 21 901 ha. Dodatkowo na terenie Działdowszczyzny Nadleśnictwo nadzoruje ponad 2500 ha lasów niepaństwowych. W skład Nadleśnictwa wchodzi 19 leśnictw, szkółka drzew leśnych oraz ośrodek hodowli zwierzyny.

Nadleśnictwa

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo przecinają dwie zachowujące naturalny charakter rzeki: Wel i Drwęca. Mozaikę lasów i pól uprawnych urozmaicają liczne jeziora, torfowiska i bagna. Bogactwo form ukształtowania terenu sprawia, że jest to bardzo ciekawy i cenny pod względem przyrodniczym obszar, obejmujący swym zasięgiem: 2 parki krajobrazowe (Welski i Górznieńsko – Lidzbarski) zajmujące 13235 ha, 5 rezerwatów przyrody (faunistyczny, 2 krajobrazowe i 2 florystyczne) o powierzchni ok. 250 ha, 32 pomniki przyrody, z czego 30 stanowią drzewa lub aleje drzew, natomiast 2 to głazy narzutowe oraz ponad 6 ha użytków ekologicznych. Dodatkowo ponad 1100 ha lasów objętych jest różnymi kategoriami ochronności, tzn. są to obszary glebochronne lub wodochronne. Na terenie Nadleśnictwa można spotkać szeroki wachlarz chronionych gatunków zwierząt, wśród których do najciekawszych należą: bieliki, orliki krzykliwe, bociany czarne, wydry, bobry, jak również roślin, w tym: wawrzynek wilczełyko, naparstnica, lilia złotogłów oraz mącznica lekarska.

Nadleśnictwa

Podstawową działalnością Nadleśnictwa jest opieka nad całym środowiskiem leśnym, która opiera się na aktualizowanym co 10 lat planie urządzania lasu. Zawarte są w nim informacje dotyczące zakresu prac w poszczególnych drzewostanach, począwszy od posadzenia, poprzez pielęgnację młodego pokolenia lasu na uprawach i w drzewostanach dojrzewających, aż do wyrębu dojrzałych partii lasu. Nadleśnictwo oprócz prowadzenia typowej gospodarki leśnej, zajmuje się również szeroko rozumianą edukacją leśną społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Służą temu 3 ścieżki edukacyjne, na których pracownicy wyjaśniają, na czym polega praca leśnika oraz jak chronić przyrodę. Leśnicy odwiedzają również okoliczne szkoły prowadząc pogadanki i lekcje z zakresu przyrody. Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy we wszelkich akcjach ekologicznych i konkursach takich jak: sprzątanie świata, gepta, czy też czysty las. Jako jednostka państwowa wspiera także działalność jednostek samorządowych np. poprzez współfinansowanie budowy dróg asfaltowych przebiegających przez kompleksy leśne oraz drewnianych mostów na rzece Wel, umożliwiających lepszą komunikację pomiędzy miejscowościami.

Dodał: Benedykt Perzyński