Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.05.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest ochrona bioróżnorodności, w kwocie 26 mln zł, ze środków RPO WiM na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 13 lipca do 17 sierpnia br.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. Dofinansowanie może być przeznaczone na: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych), ochronę in -situ lub ex -situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa). Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl

Informacja: UM WiM

Dodał: Benedykt Perzyński