Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.01.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 23.01 2023 r. do 31.01.2023 r. O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z priorytetami wydatkowania środków z tzw.  limitu podstawowego KFS na 2023.

 PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW  KFS 2023  WRAZ Z KOMENTARZEM DO ICH STOSOWANIA – PRIORYTETY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. PRACY:

PRIORYTET 1) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone.

Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu/branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 • ułatwienie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

  Należy pamiętać, że powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i każdy pracodawca może określić własną listę potrzeb.

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

PRIORYTET 2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

Należy pamiętać, że przez „nowe procesy, technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć procesy, technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od bardzo wielu lat ale, niewykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe procesy, technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Należy jednak pamiętać, że wskazane wyżej terminy nie są sztywne. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do urzędu pracy i zależy przede wszystkim od jednostkowej oceny sytuacji (np. termin dostawy sprzętu, dostępne terminy szkolenia).

Nie ma zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których PUP ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet. Stosowna decyzja ma zostać podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dla urzędu dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy lub wdrażała nowe procesy.

PRIOTYTET 3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie  umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.

Należy zwrócić uwagę, że granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. „miękkimi” nie jest jednoznaczna. Przykładowo: szkolenie dotyczące umiejętności autoprezentacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych dla sprzedawcy czy agenta nieruchomości jest jak najbardziej szkoleniem zawodowym. Podobnie przy szkoleniach językowych – dla kierowcy TIR-a jeżdżącego na trasach międzynarodowych kurs języka obcego jest szkoleniem zawodowym. W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa uzasadnienie odbycia szkolenia i na tej podstawie PUP będzie mógł podjąć decyzję co do przyznania dofinansowania.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz takich jak np.: „Barometr zawodów”.

W związku z powyższym przy rozpatrywaniu wniosków pracodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego zgodnie z Priorytetem 3 – PUP w Działdowie będzie brał pod uwagę sytuację terenu powiatu/województwa w oparciu o „Barometr zawodów 2023”.

PRIORYTET 4) wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników), które zostały zatrudnione w okresie ostatniego roku lub w okresie ostatniego roku miały zmieniony zakres obowiązków w aktualnym miejscu pracy lub będą je miały zmieniony w perspektywie najbliższych 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie do PUP.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

PRIORYTET 5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

Priorytet adresowany jest do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin. Ma on na celu zachęcić te osoby do inwestowania we własne umiejętności i kompetencje, a przez to dać im szanse na utrzymanie miejsca pracy.

Z dofinansowania w ramach tego priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że są nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w piezy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy są orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 oraz art. 186 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 202 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejski Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

UWAGA: Warunki – powrotu na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz bycia członkiem rodziny wielodzietnej – nie muszą być spełniane łącznie.

PRIORYTET 6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Niniejszy priorytet wynika z dwóch coraz bardziej widocznych zjawisk związanych z rynkiem pracy. Po pierwsze, coraz większym wyzwaniem jest odpowiednie kształtowanie aktywności zawodowej osób młodych, w tym podejmowanie przez te osoby dobrej jakości zatrudnienia, pozwalającego na stałe podnoszenie umiejętności. Po drugie, postęp technologiczny i cyfrowy oraz transformacja energetyczna będą skutkować istotnymi zmianami w strukturze zatrudnienia oraz popycie na konkretne zawody i umiejętności. Szczególnie w przypadku osób młodych ważne jest to, by wchodząc na rynek pracy zostały one wyposażone w umiejętności, które nie będą się szybko dezaktualizować i pozwolą na stały rozwój posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Z punktu widzenia pracodawców w perspektywie wieloletniej ważne będzie to, by kadry gospodarki dysponowały nowoczesnymi umiejętnościami, potrzebnymi w zcyfryzowanych branżach oraz (lub w tym) w sektorze energetycznym i gospodarce obiegu zamkniętego.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób młodych do 30 r.ż. w zakresie umiejętności cyfrowych:

Składając stosowny wniosek o dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób młodych do 30 r.ż. w zakresie umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami:

Wsparcie w ramach priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w firmach z szeroko rozumianej branży energetycznej i gospodarki odpadami.

O przynależności do ww. branż decydować będzie posiadanie jako przeważającego (wg stanu na dzień 01.01.2023 r.) jednego z poniższych kodów PKD:

PKD 06.20.Z – Górnictwo gazu ziemnego
PKD 24.46.Z – Wytwarzanie paliw jądrowych
PKD 25.21.Z – Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
PKD 27.20.Z – Produkcja baterii i akumulatorów
PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych
PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego
PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

18
PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych
PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.25.Z – Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych
PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej
PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej
PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną
PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych
PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych
PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych
PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie jako przeważającego (wg stanu na dzień 01.01.2023 r.) odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności, w tym poprzez wykazanie bezpośredniego związku danego stanowiska pracy z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

UWAGA: Warunki – szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych oraz posiadanie, jako przeważającego, jednego z wymienionych powyżej kodów PKD – nie muszą być spełniane łącznie.

Priorytet dotyczy wyłącznie osób młodych do 30 r.ż.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie uwzględniać będzie:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 109 2k i 2m ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie preferować:

 • wnioski od wnioskodawców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie środków;
 • wnioski od wnioskodawców, z którymi dotychczasowa współpraca nie budzi zastrzeżeń;
 • wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia związane z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem;
 • rodzaje szkoleń: pierwszeństwo przyznawania środków mają pracodawcy wnioskujący o szkolenia zawodowe lub uprawnienia w danym zawodzie;
 • wysokość kosztów kształcenia – jednostkowa cena kształcenia danego szkolenia zostanie poddana analizie w oparciu o ceny szkoleń na rynku;
 • uzasadnienie potrzeby kształcenia ( w oparciu o zajmowane stanowisko i profil działalności firmy oraz potrzeby rynku pracy).

 Ponadto Urząd informuje, iż przedmiotowe wnioski można składać wyłącznie na działania, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu

http://dzialdowo.praca.gov.pl w zakładce dokumenty po pobrania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie PUP w Działdowie, ul. Chopina 6 – sekretariat, pokój 11 lub pokój 5 w godz. 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać również pod numerem telefonu:
23 697 59 08.  Osoba do kontaktu Beata Masłowska.

Dokumenty do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński