Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.12.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Zakresy:

 • edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)
 • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)
 • rozwój turystyki (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • pomoc społeczna (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/829/ogloszeniu-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2018.html

Na podstawie informacji UM WWiM w Olsztynie: Benedykt Perzyński

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński