Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.02.2021
Opracowanie strategii terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury” już na finiszu!

Pod koniec czerwca 2020 roku Starostowie: Działdowski – Paweł Cieśliński, Szczycieński – Jarosław Matłach, Piski – Andrzej Nowicki i Nidzicki – Marcin Paliński, podpisali w Szczytnie porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury” subregionu Warmii i Mazur, składającego się z 26 jednostek samorządu terytorialnego (powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego, powiatu piskiego, powiatu szczycieńskiego oraz 22 gmin).

Obszar Funkcjonalny „Południowe Mazury” jest częścią składową projektu pilotażowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego efektem będzie m.in. opracowanie strategii terytorialnej partnerstwa, określenie kluczowych dla rozwoju obszaru projektów, przygotowanie dla nich wstępnych analiz wykonalności, a dla jednego wybranego przedsięwzięcia – zarysu wniosku o dofinansowanie.

Aktualnie Partnerstwo jest na etapie pogłębiania diagnozy społeczno-gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej obszaru partnerstwa. Analizowane są (przy współpracy z doradcami Związku Miast Polskich) dane statystyczne i dane pozyskane od 26 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa. Badane są również powiązania funkcjonalne oraz dostępność usług publicznych. Ponadto zostały przeprowadzone badania młodzieży ostatnich klas szkół średnich dotyczące planów życiowych i zawodowych, jak również badania ankietowe mieszkańców obszaru partnerstwa. Dzięki diagnozie pogłębionej możliwa będzie identyfikacja problemów, wyzwań i potencjałów partnerstwa, jego silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń. Ponadto ww. diagnoza będzie stanowiła podstawę do wyboru strategicznych celów rozwojowych partnerstwa. Jednocześnie wyniki diagnozy pozwolą na zweryfikowanie wstępnych kierunków strategicznych, przyczyniając się do ich potwierdzenia, modyfikacji lub zmiany.

W piśmie wystosowanym w lutym 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego przez Lidera Partnerstwa, którym jest Powiat Szczycieński, zostały podkreślone wstępne kierunki strategiczne rozwoju Partnerstwa, które stanowią wynik toczącej się od lipca 2020 roku konwersacji strategicznej między członkami Partnerstwa, a ich efektem był akces do projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Proces konwersacji strategicznej, oparty o wstępną diagnozę obszaru przyspieszył znacznie w ostatnich tygodniach, po przystąpieniu partnerstwa do projektu Centrum Wsparcia Doradczego i toczy się równolegle z prowadzeniem diagnozy pogłębionej. Planowane i synergicznie powiązane kierunki prowadzić będą do zapewnienia spójności terytorialnej całego obszaru Południowych Mazur poprzez:

– wyrównanie dysproporcji w rozwoju 22 gmin i 4 powiatów (znajdujących się w pięciu obszarach strategicznej interwencji lub poza tymi obszarami),

– rozwój endogenny obszaru „Południowe Mazury” w oparciu o jego potencjały,

– zapewnienie dostępności do usług i infrastruktury na terenie obszaru,

– rozwój policentryczny obszaru (rozwój czterech ośrodków powiatowych – lokalnych centrów rozwoju: Działdowa, Szczytna, Nidzicy i Pisza), a w dłuższej perspektywie czasowej, do 2050 r., do zbudowania Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury” i podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

Strategia terytorialna OF „Południowe Mazury” będzie odzwierciedlała kluczowe dla rozwoju wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Partnerstwa kierunki rozwojowe, niezależnie od ich przynależności do innych obszarów funkcjonalnych. Będzie ona jednocześnie wzmacniała kierunki interwencji zaplanowane w poszczególnych obszarach interwencji. Dopełnieniem i uzupełnieniem strategii terytorialnej będą ukierunkowaną potrzeby rozwojowe poszczególnych jednostek strategie ponadlokalne, strategie powiatowe i strategie gminne.

Strategia Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury” opiera się na 5 aspektach:

  1. Aspekt Gospodarczy, który stawia na rozwój turystyki, przez co należy wyróżnić zagospodarowanie obiektów pokolejowych, oznaczenie i integrację systemów tras rowerowych, turystykę rodzinną, senioralną i medyczną oraz wczasy rehabilitacyjne dla osób starszych.
  2. Aspekt Społeczny, przez który rozwijane będą usługi zdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz stworzenie opieki senioralnej, poprzez budowę dziennych domów opieki, domów spokojnej starości, ale również tworzenie stref przeznaczonych w głównej mierze na potrzeby seniorów.
  3. Aspekt Instytucjonalny cechuje się stworzeniem subregionalnego systemu monitorowania jakości środowiska, systemu wspierania NGO oraz wsparcia seniorów. Głównym celem aspektu instytucjonalnego jest ułatwienie dostępu do usług publicznych przez e-administrację.
  4. Aspekt Środowiskowy pozwoli na ograniczenie niskiej emisji spalin na terenie obszaru Partnerstwa, wymianę źródeł ciepła i korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii. Budynki użyteczności publicznej będą termomodernizowane i wyposażane w instalacje fotowoltaiczne.
  5. Aspekt Przestrzenny, który został najbardziej rozbudowany i opiera się na inwestycjach ponadlokalnych takich jak budowa korytarza transportowego Via Masuria czy też na poprawie jakości dróg powiatowych, budowie ścieżek rowerowych. W danym aspekcie stawia się na zagospodarowanie miejsc przy obiektach zabytkowych, aktualizowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczaniu terenów pod inwestycje. Ważną inwestycją mieszcząca się w aspekcie przestrzennym będzie również rozbudowa kanalizacji sanitarnych.

Obszar, o którym mowa, został sklasyfikowany w powstającej strategii jako podlegający marginalizacji z miastami tracącymi na znaczeniu. Koniecznym było więc, wypracowanie założeń wspólnej strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Południowych Mazur, wskazującej kierunki rozwoju gospodarczego, możliwości wspólnych działań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej. Wobec powyższego zawarte porozumienie prowadzi do ujednolicenia całego obszaru Partnerstwa.

Fot: Fot. Michał OrzołDodał: Benedykt Perzyński