Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 14.11.2018
Uwaga! Konkurs!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust.   2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.), Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie świadczyła w Powiecie Działdowskim nieodpłatną pomoc prawną oraz świadczenia w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II. Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia jednego lub dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których również będzie udzielane nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Siedziby tych punktów będą zlokalizowane w Działdowie i Lidzbarku.

Oferty złożone oddzielnie dla każdego Punktu winny spełniać następujące warunki:
1.W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub,

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

a) Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie czasowym uwarunkowanym zainteresowaniem beneficjentów.

3) Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

4) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

5) Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu działdowskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

6) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

7) posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Promocja punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz upowszechnianie numerów telefonicznych, pod którymi dokonywana będzie rejestracja należy do zadań Organizatora;

8) umożliwienie przez Organizację udzielenia porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

9) zapewnienie przez Organizację możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się;

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów  wykonawczych;

11) Organizacja co najmniej raz w roku zobowiązana jest do udziału w działaniach z zakresu edukacji prawnej.

III. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

1) nieodpłatną pomoc prawną Organizacja powinna mieć zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – na podstawie której będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

a) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

b) posiada wykształcenie wyższe,

c) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności
w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

d) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

e) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku złożenia oferty, która nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej kwalifikacji osoby przewidzianej do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w punkcie III, 2c Organizacja, winna mieć zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym doradcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

IV Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania planuje przeznaczyć się kwotę:

1. Planowana kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2019 roku: 126 060,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) z czego kwota:

a) 120 120,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) przeznaczona będzie na 2 punkty w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

b) 5940,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 groszy) przeznaczona będzie na powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej z czego na jeden punkt przeznacza się kwotę 2970,00 zł, brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy) na wykonanie powierzonych w ramach umowy zadań z zakresu edukacji prawnej. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

2. Powierzenie realizacji zadań nastąpi pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa.

3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż zaistnieje konieczność zmiany budżetu na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

4. Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016 wynosiła: 59. 946 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych), w roku 2017 wynosiła: 60. 725, 88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych
88 groszy), w roku 2018 wynosi: 60. 725, 88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88 groszy) .

V Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.)

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Terminy składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2018 r.
2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Tadeusza Kościuszki 3, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016. 1300 ze zm.).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Dokumenty potwierdzające:
1. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. Umowy zawarte z:
a) Adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
b) Umowy zawarte z osobą, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydany przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
c) Pisemne zobowiązania dające gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia dla każdego punktu;
– Poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
– Profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– Przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– Oświadczenie o braku przesłanek wykluczających przystąpienie do konkursu dla każdego punktu
d) Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, zarówno w przypadku aplikowania na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
e) Zaświadczenie potwierdzające o ukończeniu kursu z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie w przypadku aplikowania o prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
f) Organizacja ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dodatkowo przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych dla każdego punktu. Porozumienia o wolontariacie nie powodują zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ogłoszone zadanie.
g) Kopie wymaganych załączników dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot.
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostaną podpisane umowy, w których będą określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
3. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
– złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
– złożone po terminie,
– niekompletne,
– dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
2. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
2) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
4) dotychczasowe doświadczenie organizacji.
5) Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

VIII. Warunki realizacji zadania
1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Działdowskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 , art. 7 oraz art. 8 ust. 2 – 9 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ze zm.) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Działdowskiego
/-/
Marian Janicki

Działdowo, 14 listopada 2018 r.

Dodał: Benedykt Perzyński