Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.07.2021
Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Malinowie

22 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim a firmą Emkan-Pro Krzysztof Murawski na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę dla budynków Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”

Koszt inwestycji wynosi 232 470 zł. Termin realizacji 140 dni od dnia podpisania umowy.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona będzie do odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych w ilości do 7,5m3/d. Oczyszczalnia ścieków będzie instalacją składającą się z czterech szczelnych monolitycznych zbiorników z polietylenu, wykonanych metodą formowania obrotowego odśrodkowego. Każdy zbiornik składa się z dwóch części: osadnika wstępnego i reaktora biologicznego.

Przyjęte rozwiązanie techniczne zakłada oczyszczanie ścieków w układzie niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych z równoczesną redukcją związków biogennych, działającą z wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor – Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).

Stopień redukcji zanieczyszczeń w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wyniesie:  BZT5 – min. 93,75%, ChZT – min. 82,15% , zawiesina ogólna – 94,17% i zapewni osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Inwestycja ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Zespole Szkół w Malinowie. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Malinowie jest zgodna głównymi założenia i celami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, który przewiduje realizację zadań w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej.

Nadesłał: Piotr Dercz

/Zdjęcie główne przedstawia dwóch mężczyzn/

Dodał: Benedykt Perzyński