Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.07.2022

„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

– tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,

– organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,

– organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,

– realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

„Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;

„Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;

„Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

Łącznie na realizację programu przeznaczymy 10 mln zł. Działania można realizować do końca br.

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji

Informacja MEiN

Dodał: Benedykt Perzyński