Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.12.2022
Projekt rozbudowy SPZOZ w Działdowie

15 grudnia br., na  XLVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, starosta Paweł Cieśliński przedstawił projekt rozbudowy obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Rozbudowa dotyczyć będzie przede wszystkim Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), który dzięki dodaniu kolejnych modułów uzyska właściwe standardy.

Galeria

Celem rozbudowy SOR jest zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do wysokiego poziomu usług zdrowotnych, zaś celem szczegółowym inwestycji jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych  w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub nagłej utraty zdrowia dla pacjentów – mieszkańców powiatu działdowskiego oraz innych kierowanym w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.  W ramach powstałej inwestycji wzrośnie jakość, bezpieczeństwo i skuteczność udzielanych świadczeń zdrowotnych o zasięgu regionalnym i lokalnym, zmniejszy to nierówności w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zwiększenie dostępności nastąpi poprzez równoczesną możliwość przyjęcia większa liczby pacjentów, oraz poprzez zwiększenie bazy łóżkowej, a także wzrost poziomu infrastruktury medycznej i technicznej. Dodać należy, że rozbudowane w najbliższym czasie zostaną również w oparciu o technologię modułową: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) i Blok Operacyjny. Blok Operacyjny znajdować się będzie w innym miejscu.

Galeria

Obecnie trwają zabiegi ze strony Zarządu Powiatu Działdowskiego o pozyskanie funduszy, dzięki którym rozpocznie się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy tej istotnej dla mieszkańców naszego powiatu inwestycji. Starosta Paweł Cieśliński podkreślił, że jej przeprowadzenie zapewni dostosowanie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu  SPZOZ w Działdowie do wymagań określonych w przepisach, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawi dostępność do nowoczesnej aparatury medycznej.

Do chwili oddania do użytku nowych pomieszczeń, zarówno SOR jak i pozostałe oddziały szpitalne będą funkcjonowały w dotychczasowym trybie i wbrew rozpowszechnianym nieprawdziwym informacjom, nie ma mowy o ich zamknięciu.

Tak wyglądać będą budynki SPZOZ w Działdowie po przebudowie:

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński