Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.08.2023
Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin trwania naboru: od dnia 04.08.2023 r. do 16.08.2023 r.

O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z priorytetami wydatkowania środków rezerwy  KFS na 2023 rok.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS 2023  WRAZ Z KOMENTARZEM DO ICH STOSOWANIA – PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY:

PRIORYTET 1) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/ rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS:

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu:

 • CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST (jednostka samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne. Centra i Kluby Integracji Społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.
 • o przyznaniu statusu CIS decyduje Wojewoda, który prowadzi także rejestr tych podmiotów. Ponadto Wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 • CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 • WTZ – mogą być tworzone przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
 • W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 • Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.
 • Przedsiębiorstwa społeczne wpisane do wykazu przedsiębiorstw społecznych, który zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej prowadzony jest przez MRiPS w systemie Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS), pod adresem https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59. Wykaz zawiera tylko przedsiębiorstwa społeczne, którym status ten został nadany przez wojewodę, odpowiedniego ze względu na siedzibę podmiotu. Nadanie statusu odbywa się poprzez wydanie decyzji administracyjnej, po wcześniejszej dokładnej weryfikacji spełniania przez wnioskujący podmiot warunków określonych w ustawie o ekonomii społecznej. Z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on w rejestrze przedsiębiorstw społecznych. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.

 Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to, czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.

 • Zakłady Aktywności Zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

PRIORYTET 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

    Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

PRIORYTET 3) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju, tj.:

 • branża energetyczna – zielone miejsca pracy
 • przemysł drzewno-meblarski
 • branża turystyczna.

Powyższe obszary zostały określone na podstawie dokumentów strategicznych powiatu działdowskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r., tj.: „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” oraz „Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030”. Dokumenty dostępne są pod adresem: dzialdowo.praca.gov.pl – zakładka: Aktualności oraz Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

 PRIORYTET 4) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego:

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.

Definicja stażu uczniowskiego wskazana  w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku  określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jak i w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się – mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.

Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w §11 ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.

PRIORYTET 5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej:

Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa  do emerytury pomostowej (w stosunku do lat poprzednich nie ma tu żadnych zmian).

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach  pomostowych (Dz.U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie uwzględniać będzie:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 109 2k i 2m ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie preferować:

 • wnioski od wnioskodawców, z którymi dotychczasowa współpraca nie budzi zastrzeżeń;
 • wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia związane z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem;
 • rodzaje szkoleń: pierwszeństwo przyznawania środków mają pracodawcy wnioskujący o szkolenia zawodowe lub uprawnienia w danym zawodzie;
 • wysokość kosztów kształcenia – jednostkowa cena kształcenia danego szkolenia zostanie poddana analizie w oparciu o ceny szkoleń na rynku;
 • uzasadnienie potrzeby kształcenia ( w oparciu o zajmowane stanowisko i profil działalności firmy oraz potrzeby rynku pracy).

Ponadto Urząd informuje, iż przedmiotowe wnioski można składać wyłącznie na działania, które się jeszcze nie rozpoczęły.

 Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu

http://dzialdowo.praca.gov.pl w zakładce dokumenty po pobrania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie PUP w Działdowie, ul. Chopina 6 – sekretariat, pokój 11 lub pokój 5 w godz. 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać również pod numerem telefonu:
23 697 59 08.  Osoba do kontaktu Beata Masłowska.

Nadesłała: Beata Masłowska

Dodał: Benedykt Perzyński