Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.05.2021
Trwa rozbudowa oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie (film)

Na terenie działdowskiego SPZOZ trwają intensywne prace budowlane zaplanowane w projekcie pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie września i października 2021 r.

Projekt pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowity koszt projektu to 1.769.402,75 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1.345.229,34 zł.

Inwestycja przewiduje rozbudowę oddziału, adaptację pomieszczeń, prace remontowe i wykończeniowe.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego.

Nasz szpital  ma wykwalifikowany personel, w tym lekarzy specjalistów psychiatrii, pielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii lub po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii oraz wykształconych terapeutów zajęciowych. Zabezpiecza świadczenia lecznicze z zakresu opieki psychiatrycznej przede wszystkim dla mieszkańców powiatu działdowskiego, jak również dla powiatów sąsiednich województwa warmińsko-mazurskiego oraz powiatów innych województw.

Problem ze zdrowiem psychicznym narasta na całym świecie. W Unii Europejskiej z powodu tych zaburzeń cierpi 164,8 mln osób (38%).  Problem zaburzeń psychicznych dotyka w Polsce coraz więcej ludzi. W ostatnich latach stan ochrony zdrowia psychicznego stopniowo się pogarszał. Sytuacja spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2 zaskoczyła ludzi na całym świecie. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego spowodowane pandemią pociąga za sobą konieczność podjęcia odpowiednich działań. Takim działaniem jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej.  Aby wszyscy mogli być skutecznie leczeni, potrzebne są m.in. odpowiednio przystosowane miejsca.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie powierzchni użytkowej Oddziału Psychiatrycznego oraz powiększenie oferty terapeutycznej w zakresie psychoterapii. Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu.

Nadesłała: Joanna Mossakowska

Galeria

Fot: SP ZOZ w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński