Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 25.02.2022

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku po raz pierwszy uczestniczy w programie Unii Europejskiej Erasmus+ . W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.
Głównym celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Uczniowie naszej szkoły wyjadą do Grecji (Saloniki) na staże w zawodach: technik reklamy, technik organizacji turystyki.
Planowane terminy wyjazdu – propozycje:
22.05.22 – 4.06.22 lub 29.05.22 – 11.06.22 lub 06.06.22 – 19.06.22
Dokładny termin wskazany będzie na początku kwietnia.

Przygotowanie wniosku i organizacja wyjazdu jest dużą zasługą współpracy Pana Pawła Cieślińskiego – Starosty Działdowskiego, Zarządu Powiatu Działdowskiego z Polsko-Grecką Izbą Przemysłowo-Handlową, reprezentowaną przez Panią Barbarę Geresz.

Rekrutacja w szkole odbywa się zgodnie z opracowanym regulaminem. Kryteria, które są brane pod uwagę podczas rekrutacji to m.in.: średnia ocen z przedmiotów ogólnych i zawodowych, ocena z półrocza z języka angielskiego, ocena zachowania, ocena z testu znajomości języka angielskiego, frekwencja na zajęciach, list motywacyjny napisany przez ucznia oraz analiza uczniów pod kątem trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej, udziału w konkursach, zajęciach rozwijających. Uczeń podczas rekrutacji może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Informacja: ZS w Lidzbarku

Dodał: Benedykt Perzyński