Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.02.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację zadań wynosi 30 tys. zł. Organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 6 tys. zł.

Wsparcie otrzymają zadania związane z zachowaniem pamięci o bohaterach walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ofiarach wojny i okresu powojennego, w szczególności związanych z województwem warmińsko-mazurskim czy upowszechnianiem i kultywowaniem wiedzy związanej z walką o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży).

Oferty przyjmowane są za pośrednictwem generatora witkac.pl do 6 marca 2020 roku (do godz. 15.30), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi do 7 kwietnia 2020 roku.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 77  (Ewa Sapka-Pawliczak – informacje merytoryczne) oraz 89 512 57 75 (Mariusz Katarzyński – informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl).

Szczegóły na stronie internetowej:

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/48/organizacje-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert.html

Dodał: Benedykt Perzyński