Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.05.2023

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w Naborze nr FEWM.06.02-IZ.00-001/23, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.2: Edukacja przedszkolna, którego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu są:

  • instytucje nauki i edukacji,
  • administracja publiczna,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • służby publiczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów

Środki mogą być przeznaczone na:

Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na obszarach deficytowych – realizowane przez następujące działania:

1.1. Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;

1.2. Zapewnienie dostępności edukacji przedszkolnej, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami;

1.3. Adaptacja, wyposażenie, doposażenie nowej bazy oświatowej ośrodka wychowania przedszkolnego.

Wnioskodawca ma zapewnić w ramach projektu realizację podstawy programowej dla nowo przyjętych dzieci, a co za tym idzie działanie 1.1. jest obligatoryjne w każdym projekcie.

Zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej – realizowane przez następujące działania:

2.1. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami;

2.2. Wsparcie kadry ośrodków wychowania przedszkolnego wynikające z indywidualnych potrzeb placówki;

2.3. Realizacja zajęć wspomagających rozwój dzieci oraz wspierających kompetencje kluczowe, umiejętności podstawowe i przekrojowe;

2.4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;

2.5. Preorientacja zawodowa;

2.6. Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych w procesie wychowawczym.

Realizacja 2 typu projektu możliwa jest jedynie jako uzupełnienie realizacji 1 typu projektu. Oznacza to, że 2 typ projektu nie może być realizowany samodzielnie.

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego może zostać skierowane do już istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 85% (tj. poniżej średniej wojewódzkiej). Będzie to weryfikowane na podstawie listy gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie których możliwa będzie realizacja projektu, stanowiącej załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Termin składania wniosków: 10 maja 2023 r. – 3 lipca 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz dokumentacja do pobrania na stronie internetowej:

Nabór wniosków nr FEWM.06.02-IZ.00-001/23 (warmia.mazury.pl)

Informacja: UMWW-M

Dodał: Benedykt Perzyński