Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.07.2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych przez organizacje pozarządowe. Celem programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim jest tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży. Integralnym elementem programu jest rozwijająca się współpraca międzypokoleniowa oraz budowanie lokalnych koalicji/partnerstw tworzących przestrzeń wsparcia dla działalności i kreatywności grup młodzieży. Działania odbywać się muszą z inicjatywy i przy stałym udziale młodzieży, która będzie miała realny wpływ na tworzenie oferty oraz będzie brać udział w każdym etapie podejmowanych decyzji i aktywności.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty. Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Całkowita kwota przeznaczona na dotacje to 70 tys. zł z podziałem na poszczególne rodzaje zadań:

1)    Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 10 tys. zł)

2)    Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 4 tys. zł)

3)    Działania lokalne uwzględniające problemy i potrzeby młodzieży wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 6 tys. zł)

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert: witkac.pl w terminie do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.30.

Więcej informacji:

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

ul. Głowackiego 17 (wejście od strony Teatru Lalek)

10-447 Olsztyn

tel. (89) 512 58 80, 512 58 75

fax. (89) 512 58 76

e-mail: op@warmia.mazury.pl

Dokumentacja konkursowa na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/5721-inicjatywy-mlodziezowe-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu

Dodał: Benedykt Perzyński