Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.11.2022

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. warmińsko-mazurskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym ZOSP RP (edycja 2022-2023).

Celem Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem środowisk strażackich oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział ochotniczego środowiska strażackiego w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych i ekologicznych, a także ćwiczenia, szkolenia, zawody, działalność prewencyjną, wychowawczą, kulturalną, historię pożarnictwa itp.

Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

  • I grupa – przedszkola
  • II grupa – kl. I-IV szkół podstawowych
  • III grupa – kl. V-VIII szkół podstawowych
  • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
  • V grupa – osoby dorosłe

Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 prac konkursowych.

Edycja ogólnopolska konkursu odbywa się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku ze 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. W związku z powyższym mile widziane będą prace z akcentem odnoszącym się do zagadnień ochrony środowiska i klimatu (Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat).

Zachęcamy, by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili również tematykę związaną z działalnością wychowawczą Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży i ich terapii.

Przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy dowolny.

Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu).

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin.

Etapy konkursu:

  1. eliminacje środowiskowe (szkoły, przedszkola) – powinny być zakończone do 30 listopada 2022 r.,
  2. eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – powinny być zakończone do 31 grudnia 2022 r.,

III.    eliminacje powiatowe – powinny być zakończone do 31 stycznia 2023 r.,

  1. eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 28 lutego 2023 r.,
  2. eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca 2023 r.

Organizator poszczególnych eliminacji konkursu może przesłać na szczebel wyższy od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej.

Prace na etap wojewódzki należy składać do dnia 15 lutego 2023 roku w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2023 roku.

Terminy i miejsca złożenia prac oraz rozstrzygnięcia konkursu na etapie gminnym oraz powiatowym ustali organizator konkursu danego szczebla.

Regulamin oraz karta zgłoszenia w załącznikach:

Nadesłała: Magdalena Marczuk

Dodał: Benedykt Perzyński