Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 03.03.2021

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”, którego celem jest m. in. upamiętnienie bohaterów narodowych – Żołnierzy Niezłomnych walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym oraz organizacja pomocy dla środowisk kombatanckich. Projekty konkursowe mogą dotyczyć m.in. organizacji przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, w tym przygotowywanie „żywych lekcji historii”, wystaw, seminariów, konferencji itp., z możliwością realizacji online, organizację projektów pomocowych skierowanych do kombatantów. Projekty mogą dotyczyć także opieki nad grobami żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

Adresatem konkursu są m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i kluby sportowe.

Na realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Warunkiem składania ofert jest wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji oraz osiągnięcie minimum 80% zakładanych rezultatów zadania.

Zadania konkursowe mogą być realizowane od 1 maja do 31 października 2021 r. Oferty konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert oraz regulamin na stronie

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-032021wddekid

Dodał: Benedykt Perzyński