Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.01.2022

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że ze względu na wprowadzenie w Polsce  na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) stanu epidemii w związku z zakażeniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2, podczas realizacji zadań wszyscy Zleceniobiorcy są zobowiązani do bezwzględnego  przestrzegania zasad ochrony epidemicznej oraz ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w aktualnych przepisach prawa.

W przypadku utrzymywania się lub nasilenia pandemii COVID-19 i wprowadzenia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych zasad bezpieczeństwa oraz nowych obostrzeń i restrykcji administracyjnych Zarząd Powiatu Działdowskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu działdowskiego,  może odstąpić od realizacji danego zadania publicznego i zawarcia umowy lub dokonać zmian w realizacji zadania publicznego na pisemny uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy. Wprowadzenie zmian wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Dopuszcza się dokonanie zmian spowodowanych sytuacją epidemiczną dotyczących:

  • warunków i sposobów realizacji zadania publicznego w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert, w którym dokonano wyboru Zleceniobiorcy,
  • terminów oraz planów i harmonogramów działań (skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 28 grudnia 2022 r.),
  • kalkulacji kosztów (pomniejszenie wydatków ujętych w ofercie lub zmianę wydatku będącą bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19),
  • założonych celów i osiągniętych rezultatów zaplanowanych w ofercie.

Warunkiem wprowadzenia zmian w realizacji zadania publicznego jest zapewnienie osiągnięcia celów i  rezultatów założonych w ofercie. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.

Pełny tekst zestawienia w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński