Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 23.01.2018
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Brama Mazurskiej Krainy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, w trybie określonym w załączniku nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju  pkt 2.4. ( w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej ), przystąpiło do aktualizacji LSR oraz jej załączników. W związku z tym przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

1. aktualizacja – LSR na lata 2014-2020

zał. nr 11 do LSR – Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

2. aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji

zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji – Karta pomocniczej oceny operacji z LSR

zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia e-mail

zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji

zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku

3. aktualizacja – Procedura oceny i wyboru grantobiorców

zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu

zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu

zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o rozliczenie grantu

zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karty oceny operacji

zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karta pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR

zał. nr 6 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia e-mail

zał. nr 7 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

zał. nr 8 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku

4. aktualizacja – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy

5. Formularz zmian

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i zielonym. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe, proponowane zmiany.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący procedur, regulaminów oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego wyżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania LGD oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia   15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na  e-mail: lgd@nida.pl

W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.

Nadesłała: Renata Milewska

Dodał: Benedykt Perzyński