Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.04.2018
DEBATA NAD KIERUNKAMI ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM (FILM)

20 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się Branżowe Seminarium Zawodowe. Organizatorami tego spotkania byli: naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie Marlena Perzyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka, powiatowy doradca zawodowy Joanna Górzyńska oraz doradca–konsultant w projekcie „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Iwona Karkut. W spotkaniu uczestniczyli: kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a jednocześnie przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych Sława Agata Gęśla, wojewódzki koordynator ds. doradztwa zawodowego Danuta Oleksiak, starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz, kierownik  Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Działdowie Beata Wawer, przedstawiciele lokalnych firm: prezes Zarządu Heinz-Glas Działdowo Sp. z o. o. Ella Grünefeld , HM Manager Heinz-Glas Działdowo Sp. z o. o. Teresa Miecznik prezes Dekorglass Działdowo S.A. Gabriel Chojak, właściciel Novcan P.P.U.H. Działdowo Władysław Nowakowski, dyrektor Produkcji Eltrim Sp.zo.o. Ruszkowo Piotr Kozakiewicz, dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych Vi-GGa-Mi s.c. Działdowo Renata Buczyńska, Jerzy Masłowski – Właściciel P.H.U. Jupiter Lidzbark oraz Jerzy Stankiewicz, Karolina Urbaniak i Czesław Libert, reprezentujący Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie, a także dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, doradcy zawodowi. Poczęstunek dla uczestników seminarium przygotowali uczniowie wraz z opiekunami Zespołu Szkół im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

Galeria

Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, otwierając seminarium, podkreślił rolę przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego oraz znaczenie współpracy szkół i pracodawców. Dlatego zachęcał obecnych na seminarium przedsiębiorców do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi procesu kształcenia zawodowego oraz określenia potrzeb lokalnego rynku pracy. Z niepokojem poinformował, że aż 40% absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Wyraził przekonanie, że jedynie współpraca szkół z pracodawcami może wpłynąć na zmianę tego niekorzystnego zjawiska. Starosta Marian Janicki również zwrócił uwagę na częste niedostosowanie oferty szkół kształcących w zawodach do potrzeb rynku pracy. Pokreślił, że  oferta kształcenia powinna odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców, aby młodzież chętnie kontynuowała naukę i podejmowała pracę w naszym powiecie. Sława Agata Gęśla zaprezentowała kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”. Podkreśliła aktywną rolę pracodawców w rozwoju kształcenia zawodowego, rangę współpracy szkół z pracodawcami oraz konieczność ciągłego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego. Wszystkie zmiany mają służyć odbudowie szkolnictwa zawodowego w celu skutecznego przygotowania młodzieży do zawodu i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Pani S. A. Gęśla omówiła również zmiany programowe, organizacyjne i prawne służące poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Zaprezentowała także założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – Laboratorium. Mój Profil, którego głównymi celami są wsparcie uczniów w wyborze zawodu oraz poznanie rzeczywistego środowiska pracy. Służyć temu mają wycieczki zawodoznawcze. Joanna Górzyńska, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w powiecie działdowskim, zapraszając zaproszonych pracodawców do dyskusji, przedstawiła dotychczasowe formy współpracy szkół z lokalnymi zakładami pracy. Są to przede wszystkim wycieczki zawodoznawcze, projekty „Dzień Przedsiębiorczości” i „Zawodowy Rodzic” w ramach programu Erasmus+. Po wystąpieniu Joanny Górzyńskiej dyskusję nad obecnym i przyszłym kształtem szkolnictwa zawodowego rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Piotr Dercz, który zaprezentował współpracę szkoły z firmą Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., na mocy której utworzono klasę patronacką w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego. Następnie głos zabrała prezes Heinz Glas Działdowo Sp. z o. o. Elle Grüenefeld, która w swoim wystąpieniu zachęcała pracodawców do „inwestowania w młodzież” oraz do  podejmowania współpracy ze szkołami i tworzenia klas patronackich.  Zwróciła uwagę na konieczność uświadomienia młodym ludziom ciągłej potrzeby poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kształtowania szacunku do pracy. Na przykładzie niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego podkreśliła potrzebę samorozwoju nauczycieli w formie praktyk w zakładach pracy. Z kolei prezes Dekorglass S.A. Działdowo Gabriel Chojak podkreślił potrzebę współpracy z rodzicami, którzy w dużym stopniu mają wpływ na wybory zawodowe swoich dzieci. Celem takiej współpracy powinno być także uświadomienie uczniom i ich rodzicom zmian, jakie zachodzą w zawodach oraz warunkach pracy w zakładach w związku z komputeryzacją i automatyzacją maszyn oraz urządzeń. Podkreślił potrzebę nauki zawodowego języka angielskiego, niezbędnego chociażby w przypadku obsługi i serwisu maszyn oraz urządzeń w przedsiębiorstwach. Mogą temu służyć m.in. staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Do wypowiedzi Gabriela Chojaka nawiązał dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie Jacek Markiewicz, który opowiedział o procesie utworzenia nowego kierunku technik mechanik–operator obrabiarek skrawających, który został poprzedzony wieloma rozmowami z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządu, dzięki czemu jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. W swojej wypowiedzi podkreślił, że uruchomienie nowego kierunku kształcenia zawodowego było możliwe dzięki współpracy szkoły, samorządu oraz pracodawcy, czyli w tym wypadku prezesa Gabriela Chojaka, którzy rozumieją wspólną odpowiedzialność za rozwój szkolnictwa zawodowego. Do dyskusji włączyła się również dyrektor ds. organizacyjno-ekonomicznych Zakładu Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” s.c. w Działdowie Renata Buczyńska, która opowiedziała o potrzebach reprezentowanego przedsiębiorstwa. Zaznaczyła, że dużym problemem  w przyszłości może okazać się starzenie kadry specjalistów w zawodzie szwaczki, stąd potrzeba kształcenie młodych ludzi właśnie w tym zawodzie, który daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach w regionie. W odpowiedzi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Andrzej Piątkowski poinformował, że szkoła miała w swojej ofercie taki kierunek, jednak nie spotkał się on z zainteresowaniem ze strony młodzieży. Następnie głos w dyskusji zabrał dyrektor ds. produkcji Zakładu Produkcji Przewodów Elektrycznych Eltrim Piotr Kozakiewicz, który również powiedział o braku przygotowania młodych ludzi do zawodów w jego przedsiębiorstwie. Zakład przyjmuje pracowników o różnych kwalifikacjach, których proces wyszkolenia trwa 7 lat. Zgłosił konieczność wykształcenia na poziomie technikum a nie studiów wyższych specjalistów ds. zarządzania szeroko pojętą produkcją, obsługi nowych technologii, serwisu maszyn, operatorów przetwórstwa tworzyw sztucznych, opakowań. Dariusz Chełmiński, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie, zwrócił się do pracodawców, aby oferowali młodzieży atrakcyjne oferty pracy, które jednocześnie dadzą im szansę rozwoju, jak i dobrych zarobków. Inaczej młodzież nadal będzie migrowała do większych ośrodków czy zagranicę. Zauważył również, iż młodzież, odbywająca staże czy praktyki, większą część czasu przebywa w zakładach pracy, dlatego powinny one wesprzeć szkoły w wychowaniu młodzieży. Z kolei Jerzy Stankiewicz, reprezentujący Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie, przedstawił statystyki kierunków, które świadczą o niedopasowaniu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zaznaczył, że główny deficyt dotyczy zawodów: robotnik budowlany, murarz-tynkarz, spawacz, tapicer, cieśla i stolarz budowlany. Marlena Perzyńska, naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie, przedstawiła dane statystyczne dotyczące kierunków kształcenia zawodowego realizowanych w szkołach powiatu działdowskiego. Pokreśliła, że większość kierunków proponowanych przez szkoły odpowiada na potrzeby lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Jedynym zawodem nadwyżkowym jest technik ekonomista, pozostałe kierunki są dostosowane do potrzeb pracodawców. Podkreśliła, że w powiecie działdowskim 60% absolwentów gimnazjów wybiera szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, co świadczy o efektywnej promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów oraz ich rodziców. Warto zauważyć, ze w dyskusji wszyscy pracodawcy potwierdzili konieczność współpracy i wspólną odpowiedzialności nie tylko za kształcenie, ale również za wychowanie młodzieży w duchu szacunku do pracy i świadomości ciągłego kształcenia się wobec zmieniających się warunków pracy i rozwoju technologii. Zaprosili szkoły do dalszej współpracy oraz wizyt uczniów w swoich zakładach pracy. Wicestarosta Marian Brandt, który zaznaczył, że wsparcie pracodawców przyśpieszy rozwój kształcenia zawodowego, które zapewni wykształcenie kadr dla nowoczesnej, zmieniającej się gospodarki. Podkreślił, że priorytetem kształcenia zawodowego powinno być dostosowanie do potrzeb pracodawców, żeby jak największa liczba absolwentów podejmowała pracę w kraju.

Galeria

Podsumowując spotkanie, kurator oświaty K. M. Nowacki podziękował za merytoryczne uwagi przedsiębiorców i podzielenie się własnym doświadczeniem zaproszonych gości. Zwrócił uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu i wspólną odpowiedzialność za odbudowę kształcenia zawodowego. Jeszcze raz podkreślił, że przedsiębiorcy są jednym z najważniejszych filarów rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Zachęcił doradców zawodowych, pedagogów i pracodawców do przystąpienia do programu Laboratorium. Mój Profil, którego ideą jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z warunkami pracy oraz zawodami w lokalnych przedsiębiorstwach.  Zaproponował kontynuację spotkań, na które można by zaprosić przedstawicieli sąsiednich powiatów. Wspólne spotkania szkół branżowych i technicznych, pracodawców oraz samorządów przyczynią się do racjonalnego zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych na odbudowę kształcenia zawodowego.

Nadesłała: Iwona Karkut

Fot: Iwona KarkutDodał: Benedykt Perzyński