Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.12.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizuje w ramach środków Funduszu Pracy zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do zadań tych należą m.in.:

 1. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 2. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 3. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 5. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 6. realizacja zadań związanych z KFS, a w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
  i pracodawcy;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Na koniec listopada 2021 roku w ewidencji PUP w Działdowie zarejestrowanych było 2 607 bezrobotnych, w tym 496 osób z prawem do zasiłku, zatem w porównaniu do końca grudnia 2019 r. bezrobocie to spadło o 594 osoby. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie działdowskim wynosiła:

–  na dzień 31.12.2019 roku   – 13,6%,

–  na dzień 31.12.2020 roku   – 13,5%,

– na dzień 30.11.2021 roku    – 11,4% .

W latach 2019 – 2021 wydatki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych wyniosły 24 139 501,66 zł, w tym:

– w 2019 r. –  7 209 795,27 zł oraz 438 990,70 zł na wypłatę dodatków aktywizacyjnych,

– w 2020 r. –  7 216 191,78 zł oraz 496 548,80 zł na wypłatę dodatków aktywizacyjnych,

– w 2021 r. –  8 180 709,01 zł oraz 597 266,10 zł na wypłatę dodatków aktywizacyjnych.

W latach 2019 – 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz zadania wynikające ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dysponował środkami Funduszu Pracy w wysokości  54 900 940,02 zł,  w tym:

– w 2019 roku   – 9 012 500,00 zł,

– w 2020 roku – 28 749 549,84 zł,

– w 2021 roku – 17 138 890,18 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w  ramach aktywizacji zawodowej realizuje usługi oraz instrumenty rynku pracy takie jak: szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowania wyposażenia stanowisk pracy, dofinansowania kształcenia ustawicznego, bony na zasiedlenie, dofinansowanie kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem, bądź osobą zależną. W ramach wszystkich programów w okresie ostatnich trzech lat aktywizacją zawodową objęto 3 419 osób, w tym:

– w 2019 roku – 1186 osób, w tym 82 osoby pracujące (w ramach KFS),

– w 2020 roku – 1001 osób, w tym  124 osoby pracujące (w ramach KFS),

– w 2021 roku – 1232 osoby, w tym  103 osoby pracujące (w ramach KFS).

Od marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy realizuje również zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zadania te obejmowały:

 1. niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;
 2. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
 3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
 4. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej;
 5. dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z branż określonych przepisami.

W latach 2020 – 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie objął ochroną łącznie 5 192 miejsca pracy oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

/Zdjęcie głowne przedstawia siedzibę PUP w Działdowie/

Dodał: Benedykt Perzyński