Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.12.2021

W latach 2017 – 2021 Powiat Działdowski realizował projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1. „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, który był współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zrealizowanie zadań objętych tym projektem umożliwiło poprawę jakości danych zawartych w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz dostosowanie ich do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Efektem finalnym projektu było uruchomienie Geoportalu Powiatu Działdowskiego i udostępnienie 23 e-usług, dzięki którym wszyscy zainteresowani mają bezpośredni dostęp do baz pzgik za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co bez wątpienia ułatwia i przyspiesza udostępnianie zasobu, które w dużym stopniu odbywa się w sposób automatyczny.

 Zob. https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/

Utworzony Geoportal Powiatu Działdowskiego posiada następujące moduły:

 1. Geoportal – tryb publicznyumożliwia korzystanie z wszystkich danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), które mogą być udostępniane nieodpłatnie. Dane służą tylko do celów poglądowych.
 2. Udostępnianie materiałów zasobu umożliwia pozyskiwanie materiałów pzgik lub dokumentów odpłatnie, dzięki temu modułowi można uzyskać dokumenty niezbędne do załatwiania spraw w innych urzędach, sądach, kancelariach notarialnych, itp.
 3. Geoportal – tryb chroniony – przeznaczony dla pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie, którym udzielono dostępu do baz pzgik.
 4. Dane opisowe EGiB – przeznaczony dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu działdowskiego, którym udzielono dostępu do baz ewidencji gruntów              i budynków.
 5.  Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych – przeznaczony dla podmiotów wykonujących prace geodezyjne, umożliwiający pełną obsługę elektroniczną tych prac: od zgłoszenia pracy geodezyjnej, poprzez wniesienie opłaty, pobranie materiałów z pzgik, złożenie operatu technicznego z wykonanej pracy oraz weryfikację przekazanych do pzgik materiałów. Niektóre z tych czynności odbywają się bez angażowania pracowników urzędu. Ta funkcja znacznie przyspiesza otrzymanie niezbędnych materiałów, co w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest niezwykle istotne.
 6. Zapytania komornicze – przeznaczony dla komorników sądowych. Funkcja modułu umożliwia komornikowi sprawdzenie informacji, czy osoba, w stosunku do której prowadzi postępowanie, figuruje w bazie ewidencji gruntów i budynków.
 7. Dane RCN – przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Funkcja modułu umożliwia dostęp rzeczoznawcy do bazy cen nieruchomości. W pierwszym etapie rzeczoznawca ma możliwość przeglądania bazy bez widocznych cen i wyszukania tych nieruchomości, których cenami będzie zainteresowany i co do których złoży wniosek. W drugim etapie, po wybraniu konkretnych pozycji z bazy, złoży wniosek     i po uiszczeniu opłaty otrzyma pełne dane dotyczące zamówionych transakcji.

Ponadto w ramach poprawy jakości danych zawartych w bazach pzgik oraz dostosowania ich do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa zrealizowano zadania takie jak:

 • cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w ramach zadania zdigitalizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego około 120 000 stron dokumentów wchodzących w skład pzgik, a dzięki cyfryzacji możliwe jest dalsze udostępnianie i przetwarzanie informacji            w sposób elektroniczny,
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rybno i wybranych obrębów gminy Płośnica,
 • utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich    w powiecie działdowskim,
 • utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie działdowskim.

Wartość całkowita projektu wyniosła 2 990 086,24 zł, pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 2 523 344, 87 zł, a wkład własny Powiatu Działdowskiego stanowił 466 741,37 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński