Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.12.2021

W latach 2019 – 2021 Powiat Działdowski realizował zadania zlecone i wypłacał środki finansowe w ramach:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego – 90 720 zł,
 • dodatku wychowawczego 500+ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 376 526,36 zł,
 • dodatku wychowawczego 500+ w rodzinach zastępczych – 1 227 426,70 zł,
 • świadczenia Dobry Start 300+ – 60 441,42 zł,
 • projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 105 834,94 zł,
 • świadczenia dla dziecka cudzoziemskiego – 34 209,56 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiat Działdowski otrzymał w latach 2019-2021 środki PFRON w wysokości 6 650 161 zł z podziałem na:

 • działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 3 315 840 zł ze środków PFRON oraz 375 387 zł z dotacji z Powiatu Działdowskiego, co razem dało kwotę – 3 691 227 zł,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 117 748 zł,
 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 134 976 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 1 369 035 zł,
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 167 948 zł, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1 496 614 zł,
 • jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni – 48 000 zł.

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II

W ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II zawarto 148 umów na kwotę 643 907 zł, z których dotychczas rozliczono 139 umów na kwotę  575 291 zł. Dzięki jego realizacji mieszkańcy powiatu korzystali z form wsparcia w postaci pomocy w: zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego, zakupie protezy kończyny, a także dofinansowania do nauki na poziomie wyższym.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – Zarząd Główny PFRON w latach 2019-2021 przyznał środki PFRON w ramach złożonych 11 projektów w obszarach B, D i F w wysokości 1 127 606,15 zł.

Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Działdowskiego w latach 2019-2021 na działalność świetlicy wynosiła 363 734 zł.

Pomoc w 2020 r. osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Powiat Działdowski otrzymał dofinansowanie na realizację programu w wysokości 503 275 zł.

W 2020 roku został przeprowadzony remont pomieszczeń biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w celu dostosowania do potrzeb kadry oraz interesantów, którego koszt wyniósł 62 999,40 zł.

W 2021 roku została uruchomiona placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom dla dzieci „Na zielonym wzgórzu” w Grzybinach. Budynek został nieodpłatnie przekazany przez Gminę Działdowo na rzecz Powiatu Działdowskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 838 253,88 zł, w tym: remont budynku – 588 253,88 zł i wyposażenie placówki – 250 000 zł.

/zdjęcie główne przedstawia wyremontowany budynek w Grzybinach/

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński