Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.11.2022

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Vide załącznik:

Dodał: Benedykt Perzyński