Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 05.05.2021

Informacja Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci”.

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożona przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska GOALMANIA w Działdowie pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Każdy do dnia 13 maja 2021 r. może zgłaszać uwagi dotyczące oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@e-starostwo.pl

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński