Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 31.05.2022

Informacja Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i promocji zdrowia pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży po okresie pandemii – obóz integracyjno – edukacyjny w Bieszczadach”.

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 27.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Parafię św. Wojciecha w Działdowie na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i promocji zdrowia pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży po okresie pandemii – obóz integracyjno – edukacyjny w Bieszczadach”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 08.06.2022 r.

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo

e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

 

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński