Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 08.06.2022
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: od dnia 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r.

O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z priorytetami wydatkowania środków  KFS z tzw. limitu podstawowego na rok 2022.

 PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW  KFS 2022  WRAZ Z KOMENTARZEM DO ICH STOSOWANIA – PRIORYTETY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. PRACY:

PRIORYTET 1) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej:

Priorytet zwany „Covidowym” został po raz pierwszy wprowadzony w roku 2021. Obecnie proponujemy skierować go do pracodawców, którzy w związku ze zmianami na rynku spowodowanymi pandemią, musieli podjąć działania w celu dostosowania się do nowych warunków. Z założenia nabyte nowe umiejętności lub uprawnienia umożliwią szybsze reagowanie na zmiany i dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku.

Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników.

Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem/ rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19. Zmiana kodu PKD nie jest konieczna do skorzystania z tego priorytetu.

Nie ma żadnych ograniczeń co do obszarów czy tematów dofinansowanych form kształcenia.

PRIORYTET 2) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze      sprawowaniem opieki nad dzieckiem:

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce,  ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dostępność priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to  powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełni warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

PRIORYTET 3) tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych:

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.

Należy zwrócić uwagę, że granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. „miękkimi” nie jest jednoznaczna. Przykładowo: szkolenie dotyczące umiejętności autoprezentacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych dla sprzedawcy czy agenta nieruchomości jest jak najbardziej szkoleniem zawodowym. Podobnie przy szkoleniach językowych – dla kierowcy TIR-a jeżdżącego na trasach międzynarodowych kurs języka obcego jest szkoleniem zawodowym. W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa uzasadnienie odbycia szkolenia i na tej podstawie powiatowy urząd pracy będzie mógł podjąć decyzję co do przyznania dofinansowania.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak np.: „Barometr zawodów”.

W związku z powyższym przy rozpatrywaniu wniosków pracodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego zgodnie z Priorytetem 3 – PUP w Działdowie będzie brał pod uwagę sytuację terenu powiatu/województwa w oparciu o „Barometr zawodów 2022”.

PRIORYTET 4) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych:

Priorytet adresowany jest do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin. Ma on na celu zachęcić te osoby do inwestowania we własne umiejętności i kompetencje, a przez to dać im szanse na utrzymanie miejsca pracy.

Z dofinansowania w ramach tego priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie sie także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że są nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w piezy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy są orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 oraz art. 186 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 202 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejski Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

PRIORYTET 5) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS:

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to:

 • CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i Kluby Integracji Społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową.
 • O przyznaniu statusu CIS decyduje wojewoda, który prowadzi także rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 • CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 • WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
 • W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 • Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wskazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.
 • Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
 • Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
 • Zakłady aktywności zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.
 • Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

PRIORYTET 6) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych:

 • Należy pamiętać, że przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od bardzo wielu lat ale nie wykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”.
 • Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmian.
 • Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet. Stosowna decyzja ma zostać podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dla urzędu dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.
 • Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy.
 • Składając stosowny wniosek o dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
 • W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętności korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

PRIORYTET 7) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej:

Problemy w przemyśle motoryzacyjnym dotyczą nie tylko Polski, ale całego świata. Polscy pracodawcy z tej branży informują o ryzyku redukcji zatrudnienia, stąd potrzeba wsparcia tej branży w celu przeciwdziałania likwidacji miejsc pracy.

Wsparcie w ramach priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w firmach z szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej/przemyśle samochodowym. Jest to pojęcie obejmujące szerokie spektrum przedsiębiorstw zaangażowanych w projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów.

O przynależności do branży motoryzacyjnej decydować będzie posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2022 r.) jednego z poniższych kodów PKD:

Dział C.22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych:
PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
Dział C.29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyjątkiem
motocykli:
PKD 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) oraz do ciągników rolniczych

PKD 29.10.B Produkcja samochodów osobowych

PKD 29.10.C Produkcja autobusów

PKD 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Dział C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego:

PKD 30.91.Z Produkcja motocykli,

Dział G.45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa
pojazdów samochodowych:

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45. 40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich.

Ze wsparcia w ramach priorytetu mogą skorzystać także firmy posiadające przeważający (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jeden z poniższych kodów PKD, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej (co powinno być przedmiotem oświadczenia podmiotu wnioskującego o środki KFS):

Dział C.27 Produkcja urządzeń elektrycznych:

PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział C.28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana:

PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.

Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie uwzględniać będzie:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 109 2k i 2m ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie preferować:

 • wnioski od wnioskodawców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie środków;
 • wnioski od wnioskodawców, z którymi dotychczasowa współpraca nie budzi zastrzeżeń;
 • wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia związane z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem;
 • rodzaje szkoleń: pierwszeństwo przyznawania środków mają pracodawcy wnioskujący o szkolenia zawodowe lub uprawnienia w danym zawodzie;
 • wysokość kosztów kształcenia – jednostkowa cena kształcenia danego szkolenia zostanie poddana analizie w oparciu o ceny szkoleń na rynku;
 • uzasadnienie potrzeby kształcenia ( w oparciu o zajmowane stanowisko i profil działalności firmy oraz potrzeby rynku pracy).

Ponadto Urząd informuje, iż przedmiotowe wnioski można składać wyłącznie na działania, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu

http://dzialdowo.praca.gov.pl w zakładce dokumenty po pobrania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie PUP w Działdowie, ul. Chopina 6 – sekretariat, pokój 11 lub pokój 5 w godz. 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać również pod numerem telefonu:  23 697 59 08.

Osoba do kontaktu Beata Masłowska.

Informacja: PUP w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński