Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 23.04.2024

Informacja Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury pn. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Działdowskiej – spektakl historyczny „Bitwa pod Przełękiem i Kieńczewem 31 marca 1864 r.”

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 22.04.2024 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Stowarzyszenie Działdowskie Bractwo Rycerskie na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury pn. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Działdowskiej – spektakl historyczny Bitwa pod Przełękiem i Kieńczewem 31 marca 1864 r.”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 29.04.2024 r.

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo

lub

e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

Dodał: Benedykt Perzyński