Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 29.06.2023

Informacja Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury „Warsztaty dla „Mażoretek GAMA” w Płośnicy”.

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 23.06.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Płośnicy na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury pn. „Warsztaty dla „Mażoretek GAMA” w Płośnicy”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 06.07.2023 r.

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 313-200 Działdowo lub e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

 

Dodał: Benedykt Perzyński