Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 13.10.2021

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości  informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Postaw na informatykęnr RPWM.02.04.01-28-0012/20.

Powiat Działdowski jest Partnerem projektu, realizacja projektu powierzona została Zespołowi Szkół nr 1 w Działdowie. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, ESD kończących się międzynarodowymi certyfikatami IPC, szkoleń z zakresu testów penetracyjnych i CISCO oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy; zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów/c.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczane są na stronach internetowej Realizatora i Partnera wiodącego.

Dyrektor ZS nr 1 w Działdowie

 Tomasz Nąć

Dodał: Benedykt Perzyński